Управленски финансов модел на застрахователен брокер в България – методически и приложни аспекти

Автори

Ключови думи
застрахователен брокер, ритейл брокеридж, управленски финансов модел

Резюме
Обект на изследване са застрахователните брокери в България, а негов предмет е методическата рамка за изграждане на управленски финансов модел на застрахователен брокер в България. Водещата теза в настоящето изследване се базира върху твърдението, че оптималното финансово управление на брокерска компания в застрахователния сектор в България изисква изграждане на комплексен модел, основан на контрола на финансовата стойност на фирмата, който да позволява чрез прогнозиране на ползите и разходите да се сравнява атрактивността на различни бизнес линии, посредством което да се развиват тези от тях, носещи най-голямо нарастване на стойността на компанията. Целта на разработката е да се обоснове методическа рамка за изграждане на комплексен управленски финансово модел, основан на контрола на финансовата стойност на фирмата, който да позволява чрез прогнозиране на ползите и разходите да се сравнява атрактивността на различни бизнес линии за развитие и експанзия. Фокусът е върху брутните премийни приходи от корпоративни застраховки и от ритейл брокеридж. В резултат на изследването се достига до генериране на прогнозни стойности за периода 2019-2023 година, като първо се прогнозират екзогенните променливи, а на тяхна основа – главните целеви променливи. Изграденият модел има изключително висока описателна способност, като за историческия период двете криви – с реални отчетни данни и моделираната, практически съвпадат. На тази база прогнозната част може да се приеме за релевантна за целите на управленския финансов модел. До аналогични резултати се достига и при моделирането и прогнозирането на ритейл премиите, което е основа на печалбата на застрахователния брокер.

JEL Класификатор: C53, G22, G32
Кодове на научна квалификация:
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Иновационна дейност и финансово представяне на МСП в България

    Изследва се зависимостта между иновационната дейност и финансовото представяне на МСП в България. Резултатите от изследването показват липса на статистически значима връзка между иновационната дейност на предприятиятията и техния финансов резултат, нетните приходи от продажби, маржа на печалбата, рентабилността на активите (ROA), рентабилността на ...

  • Управление на запасите във верига за доставки при слаб интензитет на търсене на електротехнически продукт и намаляващ обем на доставката

    Настоящото изследване е разработено в три параграфа. В първия са разгледани различните видове вериги за доставки, като акцентът е поставен върху двуешелонната линейна верига за доставки. След това е направен преглед на теоретичните аспекти на моделите за изследване и симулиране на управлението на запасите в нея. Във втория параграф е адаптирана ...

  • Цифровите права в системата от обекти на гражданското право: особености и проблеми на законодателно оформяне в Русия

    В статията авторът се опитва да анализира особеностите на формирането в Русия на единна регулаторна рамка за регулиране на правните отношения в цифровата икономика. ...