Иновационна дейност и финансово представяне на МСП в България

Автори

Ключови думи
иновации, финансово представяне, МСП

Резюме
Изследва се зависимостта между иновационната дейност и финансовото представяне на МСП в България. Резултатите от изследването показват липса на статистически значима връзка между иновационната дейност на предприятиятията и техния финансов резултат, нетните приходи от продажби, маржа на печалбата, рентабилността на активите (ROA), рентабилността на собствения капитал (ROE) и обрdщаемостта на активите. Разкрива се обаче, значима зависимост между иновационната дейност на МСП в страната и показателите за тяхната ликвидност, задлъжнялост и риск от фалит. Предприятията, които имат разходи за иновации или са внедрили на техния пазар нов или значително усъвършенстван продукт, или са въвели нови или значително усъвършенствани производствени методи през последните три години са с по-ниска ликвидност, по-задлъжнели и с по-голяма вероятност за фалит.

JEL Класификатор: G32, G30, O39, O32
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Управленски финансов модел на застрахователен брокер в България – методически и приложни аспекти

    Обект на изследване са застрахователните брокери в България, а негов предмет е методическата рамка за изграждане на управленски финансов модел на застрахователен брокер в България. Водещата теза в настоящето изследване се базира върху твърдението, че оптималното финансово управление на брокерска компания в застрахователния сектор в България ...

  • Цифровите права в системата от обекти на гражданското право: особености и проблеми на законодателно оформяне в Русия

    В статията авторът се опитва да анализира особеностите на формирането в Русия на единна регулаторна рамка за регулиране на правните отношения в цифровата икономика. ...

  • Въздействие на зелената икономика върху равнището на здравното състояние на населението в някои страни членки на ЕС

    Голяма част от политиките на Европейския съюз са свързани с насърчаване на идеята за екологосъобразна и ресурсно щадяща икономика, съблюдаваща принципите на зелената икономиката. Последната се дефинира като основен инструмент, чрез който могат да се постигнат целите на устойчивото развитие. Зелената икономика се възприема като универсален подход, ...