Иновационна дейност и финансово представяне на МСП в България

Автори

Ключови думи
иновации, финансово представяне, МСП

Резюме
Изследва се зависимостта между иновационната дейност и финансовото представяне на МСП в България. Резултатите от изследването показват липса на статистически значима връзка между иновационната дейност на предприятиятията и техния финансов резултат, нетните приходи от продажби, маржа на печалбата, рентабилността на активите (ROA), рентабилността на собствения капитал (ROE) и обрdщаемостта на активите. Разкрива се обаче, значима зависимост между иновационната дейност на МСП в страната и показателите за тяхната ликвидност, задлъжнялост и риск от фалит. Предприятията, които имат разходи за иновации или са внедрили на техния пазар нов или значително усъвършенстван продукт, или са въвели нови или значително усъвършенствани производствени методи през последните три години са с по-ниска ликвидност, по-задлъжнели и с по-голяма вероятност за фалит.

JEL Класификатор: G32, G30, O39, O32
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Управление на запасите във верига за доставки при слаб интензитет на търсене на електротехнически продукт и намаляващ обем на доставката

    Настоящото изследване е разработено в три параграфа. В първия са разгледани различните видове вериги за доставки, като акцентът е поставен върху двуешелонната линейна верига за доставки. След това е направен преглед на теоретичните аспекти на моделите за изследване и симулиране на управлението на запасите в нея. Във втория параграф е адаптирана ...

  • Цифровите права в системата от обекти на гражданското право: особености и проблеми на законодателно оформяне в Русия

    В статията авторът се опитва да анализира особеностите на формирането в Русия на единна регулаторна рамка за регулиране на правните отношения в цифровата икономика. ...

  • Въздействие на зелената икономика върху равнището на здравното състояние на населението в някои страни членки на ЕС

    Голяма част от политиките на Европейския съюз са свързани с насърчаване на идеята за екологосъобразна и ресурсно щадяща икономика, съблюдаваща принципите на зелената икономиката. Последната се дефинира като основен инструмент, чрез който могат да се постигнат целите на устойчивото развитие. Зелената икономика се възприема като универсален подход, ...