Управление на запасите във верига за доставки при слаб интензитет на търсене на електротехнически продукт и намаляващ обем на доставката

Автори

Ключови думи
двуешелонна линейна верига за доставки, икономически размер на доставката, управление на запасите

Резюме
Настоящото изследване е разработено в три параграфа. В първия са разгледани различните видове вериги за доставки, като акцентът е поставен върху двуешелонната линейна верига за доставки. След това е направен преглед на теоретичните аспекти на моделите за изследване и симулиране на управлението на запасите в нея. Във втория параграф е адаптирана методология за сравнителен анализ на управлението на запасите при икономически размер на доставката и модел на верига за доставки, в зависимост от търсенето и при намалено количество за доставка. Третият параграф представя анализ на емпирични резултати, вследствие на което е доказано, че при управление на запасите във верига за доставки, общите разходи са на по-ниски равнища.

JEL Класификатор: C61, L81
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Управленски финансов модел на застрахователен брокер в България – методически и приложни аспекти

    Обект на изследване са застрахователните брокери в България, а негов предмет е методическата рамка за изграждане на управленски финансов модел на застрахователен брокер в България. Водещата теза в настоящето изследване се базира върху твърдението, че оптималното финансово управление на брокерска компания в застрахователния сектор в България ...

  • Въздействие на зелената икономика върху равнището на здравното състояние на населението в някои страни членки на ЕС

    Голяма част от политиките на Европейския съюз са свързани с насърчаване на идеята за екологосъобразна и ресурсно щадяща икономика, съблюдаваща принципите на зелената икономиката. Последната се дефинира като основен инструмент, чрез който могат да се постигнат целите на устойчивото развитие. Зелената икономика се възприема като универсален подход, ...

  • Цифровите права в системата от обекти на гражданското право: особености и проблеми на законодателно оформяне в Русия

    В статията авторът се опитва да анализира особеностите на формирането в Русия на единна регулаторна рамка за регулиране на правните отношения в цифровата икономика. ...