Управление на запасите във верига за доставки при слаб интензитет на търсене на електротехнически продукт и намаляващ обем на доставката

Автори

Ключови думи
двуешелонна линейна верига за доставки, икономически размер на доставката, управление на запасите

Резюме
Настоящото изследване е разработено в три параграфа. В първия са разгледани различните видове вериги за доставки, като акцентът е поставен върху двуешелонната линейна верига за доставки. След това е направен преглед на теоретичните аспекти на моделите за изследване и симулиране на управлението на запасите в нея. Във втория параграф е адаптирана методология за сравнителен анализ на управлението на запасите при икономически размер на доставката и модел на верига за доставки, в зависимост от търсенето и при намалено количество за доставка. Третият параграф представя анализ на емпирични резултати, вследствие на което е доказано, че при управление на запасите във верига за доставки, общите разходи са на по-ниски равнища.

JEL Класификатор: C61, L81
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Управленски финансов модел на застрахователен брокер в България – методически и приложни аспекти

    Обект на изследване са застрахователните брокери в България, а негов предмет е методическата рамка за изграждане на управленски финансов модел на застрахователен брокер в България. Водещата теза в настоящето изследване се базира върху твърдението, че оптималното финансово управление на брокерска компания в застрахователния сектор в България ...

  • Цифровите права в системата от обекти на гражданското право: особености и проблеми на законодателно оформяне в Русия

    В статията авторът се опитва да анализира особеностите на формирането в Русия на единна регулаторна рамка за регулиране на правните отношения в цифровата икономика. ...

  • Иновационна дейност и финансово представяне на МСП в България

    Изследва се зависимостта между иновационната дейност и финансовото представяне на МСП в България. Резултатите от изследването показват липса на статистически значима връзка между иновационната дейност на предприятиятията и техния финансов резултат, нетните приходи от продажби, маржа на печалбата, рентабилността на активите (ROA), рентабилността на ...