Управление на запасите във верига за доставки при слаб интензитет на търсене на електротехнически продукт и намаляващ обем на доставката

Автори

Ключови думи
двуешелонна линейна верига за доставки, икономически размер на доставката, управление на запасите

Резюме
Настоящото изследване е разработено в три параграфа. В първия са разгледани различните видове вериги за доставки, като акцентът е поставен върху двуешелонната линейна верига за доставки. След това е направен преглед на теоретичните аспекти на моделите за изследване и симулиране на управлението на запасите в нея. Във втория параграф е адаптирана методология за сравнителен анализ на управлението на запасите при икономически размер на доставката и модел на верига за доставки, в зависимост от търсенето и при намалено количество за доставка. Третият параграф представя анализ на емпирични резултати, вследствие на което е доказано, че при управление на запасите във верига за доставки, общите разходи са на по-ниски равнища.

JEL Класификатор: C61, L81
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Въздействие на зелената икономика върху равнището на здравното състояние на населението в някои страни членки на ЕС

    Голяма част от политиките на Европейския съюз са свързани с насърчаване на идеята за екологосъобразна и ресурсно щадяща икономика, съблюдаваща принципите на зелената икономиката. Последната се дефинира като основен инструмент, чрез който могат да се постигнат целите на устойчивото развитие. Зелената икономика се възприема като универсален подход, ...

  • Управленски финансов модел на застрахователен брокер в България – методически и приложни аспекти

    Обект на изследване са застрахователните брокери в България, а негов предмет е методическата рамка за изграждане на управленски финансов модел на застрахователен брокер в България. Водещата теза в настоящето изследване се базира върху твърдението, че оптималното финансово управление на брокерска компания в застрахователния сектор в България ...

  • Иновационна дейност и финансово представяне на МСП в България

    Изследва се зависимостта между иновационната дейност и финансовото представяне на МСП в България. Резултатите от изследването показват липса на статистически значима връзка между иновационната дейност на предприятиятията и техния финансов резултат, нетните приходи от продажби, маржа на печалбата, рентабилността на активите (ROA), рентабилността на ...