Оценка на ефектите от някои регулаторни решения за финансовия пазар в България

Автори

Ключови думи
регулаторен провал, капиталов пазар, „спящи акции”, банкова концентрация, секюритизация

Резюме
Капиталовият пазар в България не работи добре и не е полезен за националната икономика. Въпреки нормативна база, отговаряща на най-високите световни стандарти, компаниите не успяват да привличат капитал, а инвеститорите нямат достъп до качествени български финансови активи. Секюритизацията се представя единствено чрез изолирания сегмент на дружествата със специална инвестиционна цел. Банковият пазар е широк, но с концентрирана собственост и далеч от модерното банкиране, а пълната интеграция с европейския финансов пазар остава в неясното бъдеще.

Посочените слабости са резултат на неправилна или неефективна държавна намеса, представляват регулаторен провал и имат последствия - капиталов пазар, който не успява да генерира адекватни възможности за инвестиции за българския капитал и за финансиране на рисковите, но с висока добавена стойност проекти на компаниите, банкова концентрация с всички негативи върху вложителите, кредитополучателите и инвеститорите, неосъществена финансова интеграция с ефекти върху цялата национална финансова система и в крайна сметка колосални загуби на национален доход.

JEL Класификатор: G23
Кодове на научна квалификация:
Страници: 24
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Влияние на промените в лихвените проценти върху държавния дълг на България за периода 2003-2018 г.

    Настоящата статия е посветена на влиянието на промените в лихвените проценти върху държавния дълг. За целта в началото се систематизират теоретични и емпирични концепции, като основен акцент се поставя върху изменението на държавния дълг в условията на непрекъснато намаляващи лихвени проценти. На следващ етап се проследяват основните тенденции в ...

  • За началото на висшето икономическо образование в България – Иван Русев. Висшето търговско училище – Варна (1920 – 1945) и началото на висшето образование в България

    Пред научната общност и любознателните читатели е новоизлязлата книга на проф. д. ист.н. Иван Русев, посветена на 100-годишнината от основаването на Висшето търговско училище – Варна, предшественик на съвременния Икономически университет....

  • Специфики на екипния подход за вземане на управленски решения в съвременната организация

    В настоящата научна статия са изследвани специфичните особености и предизвикателствата при вземането на решения в условията на екипна дейност, като нейната основна цел е да представи тяхната роля и влияние за постигането на ефективност в управлението на съвременните организации. В нея са разгледани теоретични постановки, които описват същността и ...