Оценка на ефектите от някои регулаторни решения за финансовия пазар в България

Автори

Ключови думи
регулаторен провал, капиталов пазар, „спящи акции”, банкова концентрация, секюритизация

Резюме
Капиталовият пазар в България не работи добре и не е полезен за националната икономика. Въпреки нормативна база, отговаряща на най-високите световни стандарти, компаниите не успяват да привличат капитал, а инвеститорите нямат достъп до качествени български финансови активи. Секюритизацията се представя единствено чрез изолирания сегмент на дружествата със специална инвестиционна цел. Банковият пазар е широк, но с концентрирана собственост и далеч от модерното банкиране, а пълната интеграция с европейския финансов пазар остава в неясното бъдеще.

Посочените слабости са резултат на неправилна или неефективна държавна намеса, представляват регулаторен провал и имат последствия - капиталов пазар, който не успява да генерира адекватни възможности за инвестиции за българския капитал и за финансиране на рисковите, но с висока добавена стойност проекти на компаниите, банкова концентрация с всички негативи върху вложителите, кредитополучателите и инвеститорите, неосъществена финансова интеграция с ефекти върху цялата национална финансова система и в крайна сметка колосални загуби на национален доход.

JEL Класификатор: G23
Кодове на научна квалификация:
Страници: 24
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • За началото на висшето икономическо образование в България – Иван Русев. Висшето търговско училище – Варна (1920 – 1945) и началото на висшето образование в България

    Пред научната общност и любознателните читатели е новоизлязлата книга на проф. д. ист.н. Иван Русев, посветена на 100-годишнината от основаването на Висшето търговско училище – Варна, предшественик на съвременния Икономически университет....

  • Криптовалутата биткойн като пари – монетарен анализ чрез регресионната теорема на Лудвиг фон Мизес

    Парите са възникнали на база пазарни взаимоотношения без намеса от страна на държавата. Първите разменни средства датират отпреди появата на ясно обособени структури на държавна администрация. Нуждата от пари се е породила по време на бартерната търговия. В най-общи линии парите притежават три основни функции: средство за размяна, средство за ...

  • Специфики на екипния подход за вземане на управленски решения в съвременната организация

    В настоящата научна статия са изследвани специфичните особености и предизвикателствата при вземането на решения в условията на екипна дейност, като нейната основна цел е да представи тяхната роля и влияние за постигането на ефективност в управлението на съвременните организации. В нея са разгледани теоретични постановки, които описват същността и ...