Влияние на финансовите злоупотреби върху състоянието на капиталовия пазар у нас и възможности за тяхното противодействие

Автори

Ключови думи
финансови злоупотреби; капиталов пазар; финансови
инструменти

Резюме
В статията се изследват икономическите предпоставки за възникването, негативното влияние, нормативното регламентиране на същността и възможностите за противодействие на финансовите злоупотреби на капиталовия пазар у нас.

Анализира се състоянието на пазарната среда, в която могат да се проявят подобни незаконни действия и са откроени някои насоки за възпрепятстване на тяхното осъществяване. Очертани са особеностите и обхвата на превантивните мерки, ролята, мястото и значението им за националната икономика.

JEL Класификатор: G18, G19
Кодове на научна квалификация:
Страници: 10
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Моделът IS-LM като метод за изследване на икономическите колебания в стопанството на България

    Моделът IS-LM интегрира пазара на стоки и услуги с паричния пазар в зададена икономическа система.Той е формулиран от Джон Хикс през 1937 г., който бил под силното влияние на идеите на Кейнс.Чрез този модел Хикс доразвива идеите на общата теория на равновесието.Той разглежда икономическата динамика във вид на редица равновесни статични състояния ...

  • Количествено измерване на външните екологични разходи за подпомагане на вземането на управленски решения

    Цел на настоящата статия е да бъдат описани основните етапи на методология за количествена (монетарна) оценка на външните разходи, свързани със здравето на хората и околната среда, както и съществуващите информационни продукти за нейното практическо приложение. За илюстрация на методологията са представени резултати за външните разходи при ...

  • Връзката между ръководител и подчинен – основни предположения

    Материалът разглежда аналогично пренасяне на основните предположения от интеракционния модел към връзката: ръководител-подчинен. Изяснена е симбиотичната връзка между тях, систематичното блокиране на взаимната потребност и наличието на сили за промяна. Доказването на тези предположения има диагностична стойност за управленския процес....