Резултати от имплементирането на международни счетоводни стандарти в Украйна: проблеми и решения

Автори

Ключови думи
финансови отчети, Международни стандарти за финансово отчитане

Резюме
През месец май, 2011година Върховна Рада на Украйна внесе изменения в закона за Счетоводството и финансовите отчети в Украйна, по силата на който националните предприятия, големите акционерни дружества, банките и застрахователните компании се задължават да подготвят и представят финансови и консолидирани отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) от 1-ви януари, 2012г. Един от основните проблеми на прехода към МСФО се смята краткият времеви период за имплементиране на стандартите. Настоящата статия представлява изследване на процеса за реформиране на украинската счетоводна система към общоприетите в света принципи и стандарти, наложен от придобиването на независимост на държавата през 1991 г., промените в икономическата система и намеренията на държавата за интеграция в Европейския съюз. Изследването представя основните етапи на проведените реформи, както и резултатите постигнати на всеки един от тези етапи. Статията прави анализ и предоставя решения на проблемите и трудностите свързани с въвеждането на МСФО в Украйна.

JEL Класификатор: E44
Кодове на научна квалификация: E44
Страници: 17
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Фейсбук като инструмент за маркетингови измервания (на примера на месопреработвателни организации в България)

    Значимостта на социалните мрежи за бизнеса като инструментариум на маркетинга постоянно нараства, което налага непрестанни наблюдения и изучаване на различни възможности за осъществяване на маркетингови измервания. В тази статия са представени няколко методи за извършване на маркетингови изследвания в социалната мрежа "Фейсбук" за фен-страниците ...

  • Възможности за изграждане на общински компютърни информационни системи чрез динамично документно управление

    Статията разглежда въпроса със структурните различия на документите в общинските администрации на Р България. Тези документи представляват официални формуляри, които съдържат специфични факти и информация в определен от закона вид. В този смисъл всяка общинска администрация използва документи със собствена структура, описана в съществуващите ...

  • Изследване на конкурентноспособността на туристическия бизнес в РБългария (оценка на различия на предлаганите услуги)

    Поддържането на висока конкурентоспособност в туристическия бизнес (в частност хотелиерството) съдейства както за дългосрочното развитие и управление на регионите, така и за устойчивото и конкурентоспособно развитие на регионалната туристическа дестинация. В статията са разгледани въпроси, отнасящи се до конкурентоспособността на туризма в ...