Резултати от имплементирането на международни счетоводни стандарти в Украйна: проблеми и решения

Автори

Ключови думи
финансови отчети, Международни стандарти за финансово отчитане

Резюме
През месец май, 2011година Върховна Рада на Украйна внесе изменения в закона за Счетоводството и финансовите отчети в Украйна, по силата на който националните предприятия, големите акционерни дружества, банките и застрахователните компании се задължават да подготвят и представят финансови и консолидирани отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) от 1-ви януари, 2012г. Един от основните проблеми на прехода към МСФО се смята краткият времеви период за имплементиране на стандартите. Настоящата статия представлява изследване на процеса за реформиране на украинската счетоводна система към общоприетите в света принципи и стандарти, наложен от придобиването на независимост на държавата през 1991 г., промените в икономическата система и намеренията на държавата за интеграция в Европейския съюз. Изследването представя основните етапи на проведените реформи, както и резултатите постигнати на всеки един от тези етапи. Статията прави анализ и предоставя решения на проблемите и трудностите свързани с въвеждането на МСФО в Украйна.

JEL Класификатор: E44
Кодове на научна квалификация: E44
Страници: 17
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Изследване на конкурентноспособността на туристическия бизнес в РБългария (оценка на различия на предлаганите услуги)

    Поддържането на висока конкурентоспособност в туристическия бизнес (в частност хотелиерството) съдейства както за дългосрочното развитие и управление на регионите, така и за устойчивото и конкурентоспособно развитие на регионалната туристическа дестинация. В статията са разгледани въпроси, отнасящи се до конкурентоспособността на туризма в ...

  • Проблеми при оценяване на знанията и уменията в преподаването на специализиран чужд език

    Преподаването на чужд език е свързано с постигането на предварително определени цели. В областта на езика за обща употреба тези цели са ориентирани към преподаване на фонетични, лексикални и граматически знания за езика и умения за тяхното прилагане в общуването между хората. Много често проверката на знанията по чужд език става посредством ...

  • Мотивация за развитие и ефекти от дейността на биологично стопанство

    Развитието на биологичното производство в PБългария е един от приоритетите на Министерството на земеделието и храните, което работи в посока запазване тенденцията на увеличаване броя на биологичните оператори и размера на площите, както и нарастване на видовото разнообразие на отглежданите по биологичен начин култури и селскостопански животни. ...