Защо и как да оценяваме “новата” управленческа устойчивост на селското стопанство

Автори

Ключови думи
управленческа устойчивост, оценка, аграрни системи, България

Резюме
В България, подобно на много други страни, практически няма изследвания на управленческата устойчивост на селското стопанство и на нейната значимост за цялостното аграрно развитие. Тази разработка се опитва да запълни празнотата и предлага холистичен подход за разбиране и оценка на управленческата устойчивост на българското селско стопанство. Новият подход се „експериментира“ в широкомащабно изследване за оценка на управленческата устойчивост на българското селско стопанство на национално, подотраслово, регионално, екосистемно и стопанско ниво.

Доказва се, че е важно да се включи “липсващия” управленчески стълб при оценката на интегралната устойчивост на селското стопанство и устойчивостта на аграрните системи от различен тип. Многопринципната, критериална и индикаторна оценка на управленческата устойчивост на българското селско стопанство установи, че цялостната устойчивост е на “добро”, но близко до “задоволителното” ниво. Освен това, съществува значителна диференциация на равнищата на интегрална управленческа устойчивост на различните по тип агро-системи в страната. Нещо повече, индивидуалните показатели с най-високи и ниски стойности за устойчивост определят “критичните” фактори подсилващи и влошаващи частната и интегрална управленческа устойчивост на оценяваната агро-система.

Имайки предвид значимостта на холистични оценки от този тип за подобряване на аграрната устойчивост като цяло, и на управленческата устойчивост на селското стопанство в частност, те следва да се разширяват и тяхната прецизност и представителност да се подобрява. Това изисква повишаване на прецизността чрез разширяване на анкетираните ферми и заинтересовани страни, и използване на по-“обективни” данни от проучвания, статистика, професионални експертизи в дадената област и др.

JEL Класификатор: Q12, Q18, Q56, Q57
Кодове на научна квалификация:
Страници: 35
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Коронакризата – стрес тест за корпоративната отговорност в България

    Студията разглежда спецификите на корпоративната социална отговорност (КСО) в извънредното положение, наложено от пандемията от коронавирус. Целта е да бъде описана и систематизирана подкрепата, която бизнесът оказа на работещите и обществото, да бъде разгледана КСО към вътрешните и външните заинтересовани страни в България по време на ...

  • Специфика на дигитализацията на обучението по счетоводство в ОКС „бакалавър“

    Ключов ангажимент при дигитализацията е интегрирането на дигитални технологии в съществуващи до момента учебни процеси за добавяне на повече стойност към образователния продукт. Дигитализирането на обучението по счетоводство благоприятства развиването му като процес, основан на съдържателни учебни дейности, които се осъществяват в интерактивна ...

  • Въздействие на пандемията от Covid-19 върху търговията на дребно в България

    В настоящата разработка е направен преглед на реакцията в сферата на търговията на дребно в Република България и по света като последствие от обявяването на извънредно положение, свързано с разпространението на вирусната инфекция КОВИД-19. Разгледани са действията на търговските оператори по отношение на различните промени в поведението на ...