Въздействие на пандемията от Covid-19 върху търговията на дребно в България

Автори

Ключови думи
търговия, търговия на дребно, пандемия, КОВИД-19, предпазни мерки

Резюме
В настоящата разработка е направен преглед на реакцията в сферата на търговията на дребно в Република България и по света като последствие от обявяването на извънредно положение, свързано с разпространението на вирусната инфекция КОВИД-19. Разгледани са действията на търговските оператори по отношение на различните промени в поведението на потребителите и установяването на стандарти за работа, съобразени с предприеманите мерки на местните и националните органи за противоепидемиологичен контрол, препоръките на европейската комисия и световната здравна организация. Непредвидимото поведение на епидемиологичната ситуация в глобален план постави нови предизвикателства за овладяване на извънредната ситуация и за създаване на стандарти и протоколи за работа в условия на повишени изисквания за социална дистанция, хигиена и дезинфекция. Установените мерки поставиха търговията на дребно в първата линия на защита в разразилата се здравна криза.

JEL Класификатор: L81, I18, H12
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Защо и как да оценяваме “новата” управленческа устойчивост на селското стопанство

    В България, подобно на много други страни, практически няма изследвания на управленческата устойчивост на селското стопанство и на нейната значимост за цялостното аграрно развитие. Тази разработка се опитва да запълни празнотата и предлага холистичен подход за разбиране и оценка на управленческата устойчивост на българското селско стопанство. ...

  • Коронакризата – стрес тест за корпоративната отговорност в България

    Студията разглежда спецификите на корпоративната социална отговорност (КСО) в извънредното положение, наложено от пандемията от коронавирус. Целта е да бъде описана и систематизирана подкрепата, която бизнесът оказа на работещите и обществото, да бъде разгледана КСО към вътрешните и външните заинтересовани страни в България по време на ...

  • Доходното неравенство в България в периода 1993-2019 г. – декомпозиране по основни източници на доходи

    Доходното неравенство е резултат от неравномерното разпределение на отделните източници на доход, които формират общия доход на домакинствата. Целта на изследването е чрез декомпозиране на общото доходно неравенство да установи кои видове доходи са водещи фактори за ръста на неравенството в България през последните 25 години. Резултатите показват, ...