Въздействие на пандемията от Covid-19 върху търговията на дребно в България

Автори

Ключови думи
търговия, търговия на дребно, пандемия, КОВИД-19, предпазни мерки

Резюме
В настоящата разработка е направен преглед на реакцията в сферата на търговията на дребно в Република България и по света като последствие от обявяването на извънредно положение, свързано с разпространението на вирусната инфекция КОВИД-19. Разгледани са действията на търговските оператори по отношение на различните промени в поведението на потребителите и установяването на стандарти за работа, съобразени с предприеманите мерки на местните и националните органи за противоепидемиологичен контрол, препоръките на европейската комисия и световната здравна организация. Непредвидимото поведение на епидемиологичната ситуация в глобален план постави нови предизвикателства за овладяване на извънредната ситуация и за създаване на стандарти и протоколи за работа в условия на повишени изисквания за социална дистанция, хигиена и дезинфекция. Установените мерки поставиха търговията на дребно в първата линия на защита в разразилата се здравна криза.

JEL Класификатор: L81, I18, H12
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Коронакризата – стрес тест за корпоративната отговорност в България

    Студията разглежда спецификите на корпоративната социална отговорност (КСО) в извънредното положение, наложено от пандемията от коронавирус. Целта е да бъде описана и систематизирана подкрепата, която бизнесът оказа на работещите и обществото, да бъде разгледана КСО към вътрешните и външните заинтересовани страни в България по време на ...

  • Специфика на дигитализацията на обучението по счетоводство в ОКС „бакалавър“

    Ключов ангажимент при дигитализацията е интегрирането на дигитални технологии в съществуващи до момента учебни процеси за добавяне на повече стойност към образователния продукт. Дигитализирането на обучението по счетоводство благоприятства развиването му като процес, основан на съдържателни учебни дейности, които се осъществяват в интерактивна ...

  • Доходното неравенство в България в периода 1993-2019 г. – декомпозиране по основни източници на доходи

    Доходното неравенство е резултат от неравномерното разпределение на отделните източници на доход, които формират общия доход на домакинствата. Целта на изследването е чрез декомпозиране на общото доходно неравенство да установи кои видове доходи са водещи фактори за ръста на неравенството в България през последните 25 години. Резултатите показват, ...