Специфика на дигитализацията на обучението по счетоводство в ОКС „бакалавър“

Автори

Ключови думи
дигитализация, дигитални технологии, информационни и комуникационни технологии, счетоводство, обучение, бакалавър

Резюме
Ключов ангажимент при дигитализацията е интегрирането на дигитални технологии в съществуващи до момента учебни процеси за добавяне на повече стойност към образователния продукт. Дигитализирането на обучението по счетоводство благоприятства развиването му като процес, основан на съдържателни учебни дейности, които се осъществяват в интерактивна среда и на конкретни работни ситуации от счетоводната практика.

В статията се обръща специално внимание на определящи вътрешни фактори за успех на този процес като наличието на силно лидерство, дефинирани стратегически цели на дигитализацията, създаване на нови работни модели и намиране на правилните дигитални инструменти.

Извеждат се три основни варианта за по-нататъшна дигитализация на обучението по счетоводство, като успоредно с това се прави анализ на възможностите на приложимите дигитални инструменти.

JEL Класификатор: M41, I21, I25
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Въздействие на пандемията от Covid-19 върху търговията на дребно в България

    В настоящата разработка е направен преглед на реакцията в сферата на търговията на дребно в Република България и по света като последствие от обявяването на извънредно положение, свързано с разпространението на вирусната инфекция КОВИД-19. Разгледани са действията на търговските оператори по отношение на различните промени в поведението на ...

  • Защо и как да оценяваме “новата” управленческа устойчивост на селското стопанство

    В България, подобно на много други страни, практически няма изследвания на управленческата устойчивост на селското стопанство и на нейната значимост за цялостното аграрно развитие. Тази разработка се опитва да запълни празнотата и предлага холистичен подход за разбиране и оценка на управленческата устойчивост на българското селско стопанство. ...

  • Коронакризата – стрес тест за корпоративната отговорност в България

    Студията разглежда спецификите на корпоративната социална отговорност (КСО) в извънредното положение, наложено от пандемията от коронавирус. Целта е да бъде описана и систематизирана подкрепата, която бизнесът оказа на работещите и обществото, да бъде разгледана КСО към вътрешните и външните заинтересовани страни в България по време на ...