Доходното неравенство в България в периода 1993-2019 г. – декомпозиране по основни източници на доходи

Автори

Ключови думи
доходи на домакинствата, доходно неравенство, декомпозиране

Резюме
Доходното неравенство е резултат от неравномерното разпределение на отделните източници на доход, които формират общия доход на домакинствата. Целта на изследването е чрез декомпозиране на общото доходно неравенство да установи кои видове доходи са водещи фактори за ръста на неравенството в България през последните 25 години. Резултатите показват, че най-голямо и нарастващо значение за общото неравенство имат доходите от работна заплата. Най-неравномерно разпределените доходи са тези от собственост, но тяхната роля за ръста на неравенството е незначителна, поради малкия им дял в общия доход на домакинствата. Доходите, които съдействат за намаляване на неравенството са социалните трансфери, но ефектът им е различен в зависимост от вида на трансферите.

JEL Класификатор: D31
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Въздействие на пандемията от Covid-19 върху търговията на дребно в България

    В настоящата разработка е направен преглед на реакцията в сферата на търговията на дребно в Република България и по света като последствие от обявяването на извънредно положение, свързано с разпространението на вирусната инфекция КОВИД-19. Разгледани са действията на търговските оператори по отношение на различните промени в поведението на ...

  • Коронакризата – стрес тест за корпоративната отговорност в България

    Студията разглежда спецификите на корпоративната социална отговорност (КСО) в извънредното положение, наложено от пандемията от коронавирус. Целта е да бъде описана и систематизирана подкрепата, която бизнесът оказа на работещите и обществото, да бъде разгледана КСО към вътрешните и външните заинтересовани страни в България по време на ...

  • Специфика на дигитализацията на обучението по счетоводство в ОКС „бакалавър“

    Ключов ангажимент при дигитализацията е интегрирането на дигитални технологии в съществуващи до момента учебни процеси за добавяне на повече стойност към образователния продукт. Дигитализирането на обучението по счетоводство благоприятства развиването му като процес, основан на съдържателни учебни дейности, които се осъществяват в интерактивна ...