Доходното неравенство в България в периода 1993-2019 г. – декомпозиране по основни източници на доходи

Автори

Ключови думи
доходи на домакинствата, доходно неравенство, декомпозиране

Резюме
Доходното неравенство е резултат от неравномерното разпределение на отделните източници на доход, които формират общия доход на домакинствата. Целта на изследването е чрез декомпозиране на общото доходно неравенство да установи кои видове доходи са водещи фактори за ръста на неравенството в България през последните 25 години. Резултатите показват, че най-голямо и нарастващо значение за общото неравенство имат доходите от работна заплата. Най-неравномерно разпределените доходи са тези от собственост, но тяхната роля за ръста на неравенството е незначителна, поради малкия им дял в общия доход на домакинствата. Доходите, които съдействат за намаляване на неравенството са социалните трансфери, но ефектът им е различен в зависимост от вида на трансферите.

JEL Класификатор: D31
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Коронакризата – стрес тест за корпоративната отговорност в България

    Студията разглежда спецификите на корпоративната социална отговорност (КСО) в извънредното положение, наложено от пандемията от коронавирус. Целта е да бъде описана и систематизирана подкрепата, която бизнесът оказа на работещите и обществото, да бъде разгледана КСО към вътрешните и външните заинтересовани страни в България по време на ...

  • Защо и как да оценяваме “новата” управленческа устойчивост на селското стопанство

    В България, подобно на много други страни, практически няма изследвания на управленческата устойчивост на селското стопанство и на нейната значимост за цялостното аграрно развитие. Тази разработка се опитва да запълни празнотата и предлага холистичен подход за разбиране и оценка на управленческата устойчивост на българското селско стопанство. ...

  • Въздействие на пандемията от Covid-19 върху търговията на дребно в България

    В настоящата разработка е направен преглед на реакцията в сферата на търговията на дребно в Република България и по света като последствие от обявяването на извънредно положение, свързано с разпространението на вирусната инфекция КОВИД-19. Разгледани са действията на търговските оператори по отношение на различните промени в поведението на ...