Управление на взаимоотношенията с клиенти – стратегии и приложение

Автори

Ключови думи
клиенти, управление на клиенти, ключови клиенти, стратегии,
бъдещи клиенти

Резюме
Стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) дават възможност на предприятията да увеличават приходите си чрез:

- реализирането на продукти и услуги на пазара, които съответстват на потребителските нужди на клиентите;

- подобряването на обслужването и работата с клиентите;

- оптимизиране на процеса на договаряне с клиентите;

- задържането на съществуващите и привличане на нови клиенти;

- по-ефективното реализиране на продуктите на предприятието.

Основната цел на разработката е на база водещите теоретични концепции и изследване на съществуващата у нас практика да се генерират идеи за подпомагане на българските предприятия в стремежа им към прилагане на модерни методи и подходи за задържане на настоящите ключови клиенти, което ще доведе и до повишаване на конкурентноспособността им, както и да се предложат подходи за работа за привличане на нови клиенти, с които да се разшири пазарното присъствие (пазарния дял) и икономическото състояние на бизнеса.

JEL Класификатор: M3
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Връзката между ръководител и подчинен – основни предположения

    Материалът разглежда аналогично пренасяне на основните предположения от интеракционния модел към връзката: ръководител-подчинен. Изяснена е симбиотичната връзка между тях, систематичното блокиране на взаимната потребност и наличието на сили за промяна. Доказването на тези предположения има диагностична стойност за управленския процес....

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХX. Лихва, кредитна експанция и търговски цикъл - && 1-6

    В пазарната икономика, в която всички актове на междуличностен обмен се осъществява чрез посредничеството на пари, категорията на изначалната полза се проявява преди всичко в лихвата по парични заеми....

  • Влияние на финансовите злоупотреби върху състоянието на капиталовия пазар у нас и възможности за тяхното противодействие

    В статията се изследват икономическите предпоставки за възникването, негативното влияние, нормативното регламентиране на същността и възможностите за противодействие на финансовите злоупотреби на капиталовия пазар у нас. Анализира се състоянието на пазарната среда, в която могат да се проявят подобни незаконни действия и са откроени някои насоки ...