Управление на взаимоотношенията с клиенти – стратегии и приложение

Автори

Ключови думи
клиенти, управление на клиенти, ключови клиенти, стратегии,
бъдещи клиенти

Резюме
Стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) дават възможност на предприятията да увеличават приходите си чрез:

- реализирането на продукти и услуги на пазара, които съответстват на потребителските нужди на клиентите;

- подобряването на обслужването и работата с клиентите;

- оптимизиране на процеса на договаряне с клиентите;

- задържането на съществуващите и привличане на нови клиенти;

- по-ефективното реализиране на продуктите на предприятието.

Основната цел на разработката е на база водещите теоретични концепции и изследване на съществуващата у нас практика да се генерират идеи за подпомагане на българските предприятия в стремежа им към прилагане на модерни методи и подходи за задържане на настоящите ключови клиенти, което ще доведе и до повишаване на конкурентноспособността им, както и да се предложат подходи за работа за привличане на нови клиенти, с които да се разшири пазарното присъствие (пазарния дял) и икономическото състояние на бизнеса.

JEL Класификатор: M3
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Моделът IS-LM като метод за изследване на икономическите колебания в стопанството на България

    Моделът IS-LM интегрира пазара на стоки и услуги с паричния пазар в зададена икономическа система.Той е формулиран от Джон Хикс през 1937 г., който бил под силното влияние на идеите на Кейнс.Чрез този модел Хикс доразвива идеите на общата теория на равновесието.Той разглежда икономическата динамика във вид на редица равновесни статични състояния ...

  • Връзката между ръководител и подчинен – основни предположения

    Материалът разглежда аналогично пренасяне на основните предположения от интеракционния модел към връзката: ръководител-подчинен. Изяснена е симбиотичната връзка между тях, систематичното блокиране на взаимната потребност и наличието на сили за промяна. Доказването на тези предположения има диагностична стойност за управленския процес....

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХX. Лихва, кредитна експанция и търговски цикъл - && 1-6

    В пазарната икономика, в която всички актове на междуличностен обмен се осъществява чрез посредничеството на пари, категорията на изначалната полза се проявява преди всичко в лихвата по парични заеми....