Аграрният сектор в България – конвергентност и актуални тенденции

Автори

Ключови думи
аграрен сектор, агробизнес, конвергентност, аграрна политика

Резюме
Спецификата на общата селскостопанска политика в Европа и организираните в хрониката на българската икономика реформи през последните 30 години налагат преосмисляне на пазарните позиции на икономическите агенти, имащи своето трайно присъствие в аграрния бизнес на страната. Независимо от това, че Оперативните програми към Европейските структурни фондове имат характера на нетен донор за укрепването на отрасъла през двата програмни периода, все още се наблюдава недостатъчно развит потенциал за правилна пазарна ориентация, слаба конвергентност и конкурентна форма, която да го направи монолитен фундамент от икономическата реалност, противостоящ на кризисния ефект от редица други сектори.

JEL Класификатор: Q18, O20, E61
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • Съвременни аспекти на устойчивия дизайн на веригата за доставка на храни

    Бързото развитие на технологиите и дигитализацията поставят редица проблеми пред веригите за доставка на храни. Устойчивостта сама по себе си представлява предизвикателство, което навлиза във всички сфери и в частност и в бизнеса. В този смисъл особен вид предизвикателство са и съвременните аспекти на устойчивия дизайн на веригата за доставка на ...

  • Състояние, динамика и тенденции при доходите на домакинствата в условията на Covid-19

    В разработката се изследва връзката между доходите, финансовата стабилност и благосъстоянието на българските домакинства в условията на COVID-19. На основата на дефиниране на общия и паричния доход на домакинствата се очертават техните теоретични основи, обхват, структура и специфични характеристики. Анализира се динамиката на цитираните ...

  • Теоретико-методологични основи на понятието “качество на живот” и развитието му като икономическа и социална категория

    В статията се очертава и изследва понятието качеството на живот, както и сходните му по същност – жизнен стандарт (жизнено равнище), благосъстояние, субективно благосъстояние, благополучие, удовлетворение, щастие, доверие, свобода, човешки права. Интерпретират се понятията, имащи отношение с обекта на изследване и се извежда дефиниция за ...