За характера и еволюцията на паричната политика

Автори

Ключови думи
парична политика, равнища на паричната политика, „инструменти” на паричната политика, видове парична политика; цели на паричната политика, стратегии за парична политика, таргетиране, дебатът между монетаристи и кейнсианци, модел IS-LM, валутен борд, Европейски валутен механизъм, изходът от валутния борд

Резюме
Студията е посветена на проблемите на паричната политика в процеса на нейната еволюция в съответствие с развитието на съответните теории и етапи в развитието на икономиките и паричните системи. Разглеждат се различните равнища за осъществяване на паричната политика и възможностите за въздействието й върху икономическите процеси. Въздействието се осъществява чрез преки и косвени инструменти, използвани от централните банки на страните. В това отношение се поставят оперативни (краткосрочни), междинни и крайни (дългосрочни) цели. Важен е изборът на съответната стратегия на паричната политика, т.е. изборът на „номиналната котва”. В тази насока в студията се акцентира на паричното таргетиране, инфлационното таргетиране и таргетирането на валутния курс. Опитът на страните е особено ценен за Р. България в процеса на присъединяването й към Европейския валутен механизъм. Стига се до извода, че в това отношение най-съществен е проблемът за изхода от валутния борд, с неговите два основни варианта: (1) запазване на валутния борд до присъединяването ни към Европейския валутен механизъм и (2) прекратяване на валутния борд и приемане на свободното пазарно формиране на курса на лева към еврото преди нашето присъединяване към Европейския валутен механизъм.

JEL Класификатор: E52
Кодове на научна квалификация:
Страници: 26
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Ценности и общуване в управлението

    Материалът проследява развоя на човешкото мислене от колективно към индивидуално съзнание и хармоничното обединяване на двете в съвременното управление. Фирмите са средата, в която се срещат различни ценностни системи и необходимостта от съвпадане на личните и колективни интереси е основа за ефективността на управленското общуване. Изведени са ...

  • Продуктово-ориентираното бенчмаркинг изследване

    Като метод за стратегически изследвания и решения, бенчмаркингът спомага за определяне на най-добрите практики в различни компании и за проучване на ключовите фактори, спомогнали за тяхното достигане. На тази база най-значимите постижения от другите се внедряват в собствената организация. Специално продуктово-ориентираният бенчмаркинг съдейства за ...

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХX. Лихва, кредитна експанция и търговски цикъл - && 7-9

    Предполагаме, че в хода на дефлационен процес цялото количество, с което се редуцира предлагането на пари (в по-широки смисъл) се поема от кредитния пазар. След това кредитният пазар и брутния пазарен лихвен процент са засегнати още в самото начало на процеса, в момент, в който цените на стоките и услугиге все още не са изменени в резултат на ...