Частните пенсии – неизбежната алтернатива

Автори

Ключови думи
частна пенсионна система, разходопокривен принцип,
многостълбова структура на пенсионната система, принцип на солидарността, професионални пенсионни схеми, коефициент на заместване, доброволно пенсионно осигуряване

Резюме
Статията разглежда общи принципни постановки на частните пенсионни системи, които играят важна и нарастваща роля в осигуряването в пенсионна възраст. Тя е структурирана по следния начин:

1. Терминът “частна пенсионна система”.

2. Типологизация на системите за осигуряване на пенсионен доход.

3. Аргументи в полза на пенсионните реформи.

4. Някои методически въпроси на покритието на частното пенсионно осигуряване.

JEL Класификатор: G23
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • За някои несъвършенства на показателя “брутен вътрешен продукт"

    Брутният вътрешен продукт (Gross Domestic Product) е най-разпространеният показател за измерване на икономическите резултати от дейността на страните, формиран като сума от стойността на цялата крайна продукция, произведена в рамките на географските граници на дадената страна за една календарна година. В неговия състав се включват и резултатите от ...

  • Сведения за стопанския живот и търговия по българските земи в западноевропейските извори (края на ХІІ – ХІV век)

    В настоящата студия се прави опит въз основа на голям брой извори да се разкрие представата на западноевропейските автори за българското стопанство. Изследването не следва обичайната хронологично-тематична структура, тъй като целта е да се осветли икономическото развитие на отделните териториални области в България, районната специализация в ...

  • Възможности за усъвършенстване на обучението по “Бизнесанализ” в условията на новите реалности

    В студията са предложени идеи за усъвършенстване организацията на обучението по “Бизнесанализ”. Очертани са съвременните тенденции в образователния процес. Представени са утвърдени практики с доказано значение за стимулиране самостоятелната работа на обучаваните. Акцентът е поставен върху използването на иновационни технологии и учебни средства....