Частните пенсии – неизбежната алтернатива

Автори

Ключови думи
частна пенсионна система, разходопокривен принцип,
многостълбова структура на пенсионната система, принцип на солидарността, професионални пенсионни схеми, коефициент на заместване, доброволно пенсионно осигуряване

Резюме
Статията разглежда общи принципни постановки на частните пенсионни системи, които играят важна и нарастваща роля в осигуряването в пенсионна възраст. Тя е структурирана по следния начин:

1. Терминът “частна пенсионна система”.

2. Типологизация на системите за осигуряване на пенсионен доход.

3. Аргументи в полза на пенсионните реформи.

4. Някои методически въпроси на покритието на частното пенсионно осигуряване.

JEL Класификатор: G23
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Възможности за усъвършенстване на обучението по “Бизнесанализ” в условията на новите реалности

    В студията са предложени идеи за усъвършенстване организацията на обучението по “Бизнесанализ”. Очертани са съвременните тенденции в образователния процес. Представени са утвърдени практики с доказано значение за стимулиране самостоятелната работа на обучаваните. Акцентът е поставен върху използването на иновационни технологии и учебни средства....

  • Сведения за стопанския живот и търговия по българските земи в западноевропейските извори (края на ХІІ – ХІV век)

    В настоящата студия се прави опит въз основа на голям брой извори да се разкрие представата на западноевропейските автори за българското стопанство. Изследването не следва обичайната хронологично-тематична структура, тъй като целта е да се осветли икономическото развитие на отделните териториални области в България, районната специализация в ...

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІ. Труд и заплати - && 1-6

    Психологическите проблеми, повдигнати от интроверсивния труда са каталактически неуместни. Погледнато от гледна точка на икономиката интроверсивния труд трябва да се квалифицира като потребление. ...