Моделиране на поведението на домакинствата при придобиването на финансови активи/пасиви

Автори

Ключови думи
домакинство, финансови активи, финансови пасиви

Резюме
Настоящото изследване разглежда поведението на домакинствата, които са основен нетен спестител в българската икономика. Те чрез акумулираните си спестявания не само покриват своите инвестиции, но и осигуряват финансови ресурси чрез посредничеството на финансовите институции на нуждаещите се от допълнително средства за финансиране на дейността. Поради тази причина ролята на домакинствата е важна предвид задълбочаващите се външно икономически балансови неравновесия, които могат да бъдат ограничени като се стимулират спестяванията, притежавани от домакинствата в българската икономика. За целта е необходимо да се определят факторите, от които зависят придобиваните от домакинствата финансови активи, респективно поеманите финансови задължения. При оценяването на влиянието на факторите са използвани емпирични резултати от разработените финансови сметки (Системана национални сметки) по предложената методология в Михайлова (2004).

JEL Класификатор: Е21, Е40
Кодове на научна квалификация:
Страници: 32
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Ролята на малките и средните предприятия в развитието на икономиката на Молдова

    Ориентация на Република Молдова към европейска интеграция, подписването на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Молдова и Европейския съюз и на Плана за действие, доведоха до нови изисквания по отношение на организацията на производството. При обстоятелства, когато е необходимо повишаване на производството, което е много ...

  • Манипулиране на общественото мнение – психологически основи

    Общественото мнение се разглежда като хетерогенна смес от рационални убеждения, ирационални стереотипи и емоционални вярвания на отделните индивиди от целевата публика. За консолидирането му се предлагат психологически обосновани похвати и тактики. Те трябва да са съобразени както с рационалните и емоционалните характеристики, така и със знака на ...

  • Ролята на преките чуждестранни инвестиции в икономиката на република Молдова в светлината на европейската интеграция

    Постиженията на стандартите, зададени от ЕС в различните сфери, означава стимулиране на поддръжката на инвестиционната дейност при стимулиране на директните чужди инвестиции. Принципните условия за улесняване на чуждестранните инвестиции са: развитие на малки и средни предприятия, нарастване на износа и създаването на различни условия за ...