Синтетичен модел и методика за процеса бизнесорганизационно развитие

Автори

Ключови думи
процес на бизнесорганизационно развитие, европейски стратегически програми, национални стратегически програми, оперативни програми

Резюме
Движението на бизнесорганизациите към бъдещето може да става или импровизирано, инстинктивно (без модел, без документи за мениджмънт, без действия по реализация на различни процеси, свързани с развитието), или насочвано (с модел с различна степен на обхватност, обобщеност и детайлност).

Тази констатация е особено валидна за периода 2007 – 2013 г., когато от една страна трябва да се модернизира българската икономика, а от друга – добрите бизнесорганизации да се подпомагат от специални европейски и от национални стратегически (Национална стратегическа референтна рамка) и Оперативни програми. Тяхното усвояване – един сложен проблем – изисква преди разработването на конкретни проекти за БОР да се създадат техни модели, които да бъдат тяхна основа. По тази причина ние представяме в настоящото изложение възможни концептуални модели, които да предизвикат размисъл и дискусии преди започването на реален проектен процес за БОР.

JEL Класификатор: M00
Кодове на научна квалификация:
Страници: 42
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Демографска и институционална обусловеност на икономиката

    У нас обикновено се говори за икономиката като автономно образувание. Развитието й се свързва с нейната технологична и пазарна обусловеност, с най-общите закони, които я управляват. Смята се че степента на развитост на икономиката детерминира типа на обществото. Без съмнение това е така, но тя не е изолирана от демографския фактор, от общественото ...

  • Практико-приложни аспекти при изследване влиянието на материалните запаси върху ликвидността на фирмите от подотрасъл ‘Ядрена енергетика’

    Широко разпространено в икономическата литература и практика е мнението, че показателят на обща ликвидност не дава точна представа за краткосрочното финансово състояние на фирмата, в сравнение с този на бърза ликвидност. В основата на тази теза, като причина се изтъква по-големият времеви период, който е необходим на материалните запаси да се ...

  • “Черен” или негативен PR – средство за конкурентна борба

    Връзки с обществеността или ПР (произнасяно пи-ар, от англ. Public Relations) е въпрос, който изглежда разрешим само от езикова гледна точка – това е едно и също понятие в два различни езика. За българския език не е новост да възприема чуждици поради глобализацията на термини, а склонността да бъдат използвани все още е много актуална. Въпросът ...