Синтетичен модел и методика за процеса бизнесорганизационно развитие

Автори

Ключови думи
процес на бизнесорганизационно развитие, европейски стратегически програми, национални стратегически програми, оперативни програми

Резюме
Движението на бизнесорганизациите към бъдещето може да става или импровизирано, инстинктивно (без модел, без документи за мениджмънт, без действия по реализация на различни процеси, свързани с развитието), или насочвано (с модел с различна степен на обхватност, обобщеност и детайлност).

Тази констатация е особено валидна за периода 2007 – 2013 г., когато от една страна трябва да се модернизира българската икономика, а от друга – добрите бизнесорганизации да се подпомагат от специални европейски и от национални стратегически (Национална стратегическа референтна рамка) и Оперативни програми. Тяхното усвояване – един сложен проблем – изисква преди разработването на конкретни проекти за БОР да се създадат техни модели, които да бъдат тяхна основа. По тази причина ние представяме в настоящото изложение възможни концептуални модели, които да предизвикат размисъл и дискусии преди започването на реален проектен процес за БОР.

JEL Класификатор: M00
Кодове на научна квалификация:
Страници: 42
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Икономически стратегии за преобразуване на неокласическата парадигма и конкуренцията в промишлеността

    Настоящата статия описва трите компонента на нео класическата икономическа парадигма, а именно, свободен пазар, публичнен избор и пазарен приятелски подход. Тези три компонента се прилагат за различните организации по различен начин, но по-специално конкурентните индустрии получите ползи....

  • “Черен” или негативен PR – средство за конкурентна борба

    Връзки с обществеността или ПР (произнасяно пи-ар, от англ. Public Relations) е въпрос, който изглежда разрешим само от езикова гледна точка – това е едно и също понятие в два различни езика. За българския език не е новост да възприема чуждици поради глобализацията на термини, а склонността да бъдат използвани все още е много актуална. Въпросът ...

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІ. Косвена размяна, §§ 12-19

    Хората се отнасят към стоките заместители на пари, така сякаш те са пари, защото хората са напълно уверени, че по този начин би било възможно да обменят тези стоки по всяко време, без забавяне и без разходи за преобразуването им в пари....