Синтетичен модел и методика за процеса бизнесорганизационно развитие

Автори

Ключови думи
процес на бизнесорганизационно развитие, европейски стратегически програми, национални стратегически програми, оперативни програми

Резюме
Движението на бизнесорганизациите към бъдещето може да става или импровизирано, инстинктивно (без модел, без документи за мениджмънт, без действия по реализация на различни процеси, свързани с развитието), или насочвано (с модел с различна степен на обхватност, обобщеност и детайлност).

Тази констатация е особено валидна за периода 2007 – 2013 г., когато от една страна трябва да се модернизира българската икономика, а от друга – добрите бизнесорганизации да се подпомагат от специални европейски и от национални стратегически (Национална стратегическа референтна рамка) и Оперативни програми. Тяхното усвояване – един сложен проблем – изисква преди разработването на конкретни проекти за БОР да се създадат техни модели, които да бъдат тяхна основа. По тази причина ние представяме в настоящото изложение възможни концептуални модели, които да предизвикат размисъл и дискусии преди започването на реален проектен процес за БОР.

JEL Класификатор: M00
Кодове на научна квалификация:
Страници: 42
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Трансформация в Европа и Индия за икономическият им растеж: ключови перспективи и неоползотворените възможности

    Материалът се фокусира върху следното: • Как Индия (като стратегически партньор на ЕС) и нейните малки и средни предприятия оценяват възможността да разширят дейността си в Европа (включително бързо развиващите се източноевропейски региони) пазари за индустриални технологии; • Главните показатели от HannoverMesse2 2006 - "Случаят на Германия"....

  • Практико-приложни аспекти при изследване влиянието на материалните запаси върху ликвидността на фирмите от подотрасъл ‘Ядрена енергетика’

    Широко разпространено в икономическата литература и практика е мнението, че показателят на обща ликвидност не дава точна представа за краткосрочното финансово състояние на фирмата, в сравнение с този на бърза ликвидност. В основата на тази теза, като причина се изтъква по-големият времеви период, който е необходим на материалните запаси да се ...

  • Някои структури и принципите на устойчивия селски туризъм

    Ролята на селския туризъм като потенциален икономически инструмент е добре позната. Смята се, че туризмът в селските райони съставлява 10-20 % от всички туристически дейности, а проучване на Евробарометър (1998 ) показва, че 23% от европейските туристи избират провинцията като дестинация всяка година. По-голямата част от малките и средни ...