“Черен” или негативен PR – средство за конкурентна борба

Автори

Ключови думи
негативен PR

Резюме
Връзки с обществеността или ПР (произнасяно пи-ар, от англ. Public Relations) е въпрос, който изглежда разрешим само от езикова гледна точка – това е едно и също понятие в два различни езика. За българския език не е новост да възприема чуждици поради глобализацията на термини, а склонността да бъдат използвани все още е много актуална. Въпросът съвсем не е в това, че за понятието ПР не може да се намери адекватен смислов превод – подобно на понятието “компютър”, който да изрази цялото богатство от практики на тази уникална социална технология.1 Едно от приемливите обяснения е тайнственото звучене на абревиатурата ПР; посветените в някои от новите практики откриват за себе си магическа формула, съзаклятнически си я разменят и така се разграничават от другата част на публиката, която все още вярва в очевидното.

JEL Класификатор: M31, M37
Кодове на научна квалификация:
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Икономически стратегии за преобразуване на неокласическата парадигма и конкуренцията в промишлеността

    Настоящата статия описва трите компонента на нео класическата икономическа парадигма, а именно, свободен пазар, публичнен избор и пазарен приятелски подход. Тези три компонента се прилагат за различните организации по различен начин, но по-специално конкурентните индустрии получите ползи....

  • Трансформация в Европа и Индия за икономическият им растеж: ключови перспективи и неоползотворените възможности

    Материалът се фокусира върху следното: • Как Индия (като стратегически партньор на ЕС) и нейните малки и средни предприятия оценяват възможността да разширят дейността си в Европа (включително бързо развиващите се източноевропейски региони) пазари за индустриални технологии; • Главните показатели от HannoverMesse2 2006 - "Случаят на Германия"....

  • Синтетичен модел и методика за процеса бизнесорганизационно развитие

    Движението на бизнесорганизациите към бъдещето може да става или импровизирано, инстинктивно (без модел, без документи за мениджмънт, без действия по реализация на различни процеси, свързани с развитието), или насочвано (с модел с различна степен на обхватност, обобщеност и детайлност). Тази констатация е особено валидна за периода 2007 – 2013 ...