“Черен” или негативен PR – средство за конкурентна борба

Автори

Ключови думи
негативен PR

Резюме
Връзки с обществеността или ПР (произнасяно пи-ар, от англ. Public Relations) е въпрос, който изглежда разрешим само от езикова гледна точка – това е едно и също понятие в два различни езика. За българския език не е новост да възприема чуждици поради глобализацията на термини, а склонността да бъдат използвани все още е много актуална. Въпросът съвсем не е в това, че за понятието ПР не може да се намери адекватен смислов превод – подобно на понятието “компютър”, който да изрази цялото богатство от практики на тази уникална социална технология.1 Едно от приемливите обяснения е тайнственото звучене на абревиатурата ПР; посветените в някои от новите практики откриват за себе си магическа формула, съзаклятнически си я разменят и така се разграничават от другата част на публиката, която все още вярва в очевидното.

JEL Класификатор: M31, M37
Кодове на научна квалификация:
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Демографска и институционална обусловеност на икономиката

    У нас обикновено се говори за икономиката като автономно образувание. Развитието й се свързва с нейната технологична и пазарна обусловеност, с най-общите закони, които я управляват. Смята се че степента на развитост на икономиката детерминира типа на обществото. Без съмнение това е така, но тя не е изолирана от демографския фактор, от общественото ...

  • Някои структури и принципите на устойчивия селски туризъм

    Ролята на селския туризъм като потенциален икономически инструмент е добре позната. Смята се, че туризмът в селските райони съставлява 10-20 % от всички туристически дейности, а проучване на Евробарометър (1998 ) показва, че 23% от европейските туристи избират провинцията като дестинация всяка година. По-голямата част от малките и средни ...

  • Практико-приложни аспекти при изследване влиянието на материалните запаси върху ликвидността на фирмите от подотрасъл ‘Ядрена енергетика’

    Широко разпространено в икономическата литература и практика е мнението, че показателят на обща ликвидност не дава точна представа за краткосрочното финансово състояние на фирмата, в сравнение с този на бърза ликвидност. В основата на тази теза, като причина се изтъква по-големият времеви период, който е необходим на материалните запаси да се ...