Възможности за оценка на устойчивото развитие на банките в България чрез използване на рейтинговата система АЛЕР(тс)

Автори

Ключови думи
банки, банкова система, рейтингова система

Резюме
Както показа световната финансова криза от 2007 година, съвременните банки са от ключово значение за стабилността на финансовия сектор и икономиката като цяло. Настоящето изследване си поставя за цел да представи пред академичната общност и банковата практика у нас разработената методика на системата за оценка на устойчивото развитие на банковия сектор АЛЕР(тс), както и да оцени степента на нейната приложимост на база извършен анализ на реални данни. В процеса на изследването се защитава тезата, че наличието на независима и отворена рейтингова система за оценка на банковия сектор способ¬ства за повишаване на неговата стабилност и конкуренто¬спо¬соб¬ност.

JEL Класификатор: G21
Кодове на научна квалификация:
Страници: 24
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Финансов анализ на структурата, състава и ефективността от използването на общинската недвижима собственост

    В настоящето изследване се представя структурата и съдържанието на система от показатели за финансов анализ на общинската недвижима собственост. Целта е да се изясни логиката, значението, цифровите стойности и начините за използване на предлаганите показатели за финансов анализ и оценка на ефективността от използването на общинската недвижима ...

  • Явлението “пране на пари” като заплаха за стабилността на националните икономики

    В настоящата публикация се изследват същността, комплексният характер и специфичните особености на понятието “пране на пари” като дейност по легализиране на незаконно придобити финансови средства и представянето им като получени от законна икономическа дейност. Изяснени са етапите, през които преминава процесът по изпиране на “мръсните” пари ...

  • Специфични аспекти на инвентаризацията на активите в предприятията със селскостопанска дейност

    Основно изискване в дейността на селскостопанските предприятия е да представят вярно и честно имущественото и финансовото си състояние, отчетения финансов резултат и промените в паричните потоци. В етапа на подготовката за годишното счетоводно приключване най-важната предпоставка за това е извършването на годишната инвентаризация на активите, ...