Потенциал на регион Свищов за създаване на растениевъдна биомаса

Автори

Ключови думи
селскостопанска биомаса, потенциал, оползотворяване, екологичност, енергия

Резюме
Основен дял от потенциала на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България се пада на биомасата. Значително е количеството биомаса, което се създава при отглеждането на земеделски култури и добитък, при складирането на отпадъци, при поддръжката на зелените площи в обществения сектор или преработката на отпадни води.

Много важен механизъм за ефективното усвояване на енергията и на енергията от биомаса е комуналното енергийно планиране. На ниво община, микрорегиони и региони е необходимо да се изработи и стратегически да се обмисли система за усвояване на отделните енергийни източници в т.ч. биомасата. Поради тази причина съвременните екологосъобразни технологии за производство на електроенергия имат огромно значение за местната икономика на всеки конкретен район и допринасят за подобряване на екологичното равновесие. В тази насока е необходима своевременна оценка на ефективността и потенциала за приложение на екологична технология за производство на електроенергия от растителна биомаса в отделните райони на България.

JEL Класификатор: Q24, R11
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Комутационни свойства на степени на оператори от смесен тип повишаващи степените

    Операторите бяха разгледани в [11] при неотрицателни целочислени параметри . Тук те са разгледани за случая в пространството на полиномите с комплексни коефициенти или в пространството на функциите, аналитични в околности на координатното начало. Дадено е описание на комутанта на степени на чрез степенни редове и е дискутиран въпросът ...

  • Явлението “пране на пари” като заплаха за стабилността на националните икономики

    В настоящата публикация се изследват същността, комплексният характер и специфичните особености на понятието “пране на пари” като дейност по легализиране на незаконно придобити финансови средства и представянето им като получени от законна икономическа дейност. Изяснени са етапите, през които преминава процесът по изпиране на “мръсните” пари ...

  • Възможности за оценка на устойчивото развитие на банките в България чрез използване на рейтинговата система АЛЕР(тс)

    Както показа световната финансова криза от 2007 година, съвременните банки са от ключово значение за стабилността на финансовия сектор и икономиката като цяло. Настоящето изследване си поставя за цел да представи пред академичната общност и банковата практика у нас разработената методика на системата за оценка на устойчивото развитие на банковия ...