Стратегията за „организационно свиване” в практиката на „Фолксваген Груп”

Автори

Ключови думи
динаична промяна, трансформация, Фолксваген

Резюме
В периоди на динамична промяна и цялостна трансформация на социалната среда и на обектите за управление, неизбежно възниква криза в управлението. Тя е свързана с липса на организационен опит за работа в новите условия, непознаване на динамичните процеси, които влияят при вземане на решенията, нерационалните нагласи да се копира механично чужд опит, склонността да се прилагат демодирани подходи за управление в съществуващите традиционни организационни форми, рутина, навици, управленски стил и начин на мислене, които не се променят паралелно с бизнес-средата.

JEL Класификатор: M10
Кодове на научна квалификация:
Страници: 37
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Народното стопанство през епохата на социализма (1949-1989 г.)

    През 80-те години световният комунизъм навлиза в дълбока обща криза. Социалистическото строителство се изправя пред неразрешими проблеми. За разлика от капитализма, който издържа на сътресенията, намира ресурси да задълбочи научно-техническата революция, да използва икономическия растеж за приглушаване на народното недоволство и да осигури ...

  • Власт - поведение и себедоказване на мениджъра

    В статията се разглежда връзката поведение – себедоказване. По-конкретно се анализират вариантите за позитивно и негативно личностно и длъжностно себедоказване. Правят се изводи за връзката между тях....

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІІ. Действие в хода на времето, §§ 5-9

    Капиталовите стоки са междинни стъпки по пътя към една точно определена цел. Ако в хода на производството целта се промени, то не винаги е възможно да се използват наличните междинни продукти за преследването на новата цел. ...