Народното стопанство през епохата на социализма (1949-1989 г.)

Автори

Ключови думи
народно стопанство, социализъм, България

Резюме
През 80-те години световният комунизъм навлиза в дълбока обща криза. Социалистическото строителство се изправя пред неразрешими проблеми. За разлика от капитализма, който издържа на сътресенията, намира ресурси да задълбочи научно-техническата революция, да използва икономическия растеж за приглушаване на народното недоволство и да осигури нормално социално съществуване на гражданите си и който успешно се приспособява към новите условия, социализмът снижава мащабите на икономическия растеж, допуска спад на производителността на труда и поява на силни негативни процеси. Командно-административната система, безадресната обществена собственост, идеологическият монопол, липсата на личен интерес, господството на групово-партийния такъв и главно тоталитаризмът в устройството на обществото довеждат до тъжния залез на един идеал, в който някога бяха повярвали не хиляди, а милиони човешки същества.

JEL Класификатор: N14
Кодове на научна квалификация:
Страници: 35
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Съвременни аспекти в мениджмънта на устойчивото развитие

    Демокрацията, частната собственост и самоуправлението следва да се разглеждат като решаващи фактори в бъдеще. Все по-задълбочаващата се децентрализация на функции, права и отговорности, разширяване на демократичните основи на управлението, икономическата инициативност, по–активно и действено въвличане на населението в непосредствените процеси на ...

  • Стратегията за „организационно свиване” в практиката на „Фолксваген Груп”

    В периоди на динамична промяна и цялостна трансформация на социалната среда и на обектите за управление, неизбежно възниква криза в управлението. Тя е свързана с липса на организационен опит за работа в новите условия, непознаване на динамичните процеси, които влияят при вземане на решенията, нерационалните нагласи да се копира механично чужд ...

  • Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІІ. Действие в хода на времето, §§ 5-9

    Капиталовите стоки са междинни стъпки по пътя към една точно определена цел. Ако в хода на производството целта се промени, то не винаги е възможно да се използват наличните междинни продукти за преследването на новата цел. ...