Специфични аспекти на инвентаризацията на активите в предприятията със селскостопанска дейност

Автори

Ключови думи
селскостопански предприятия, годишно счетоводно приключване, инвентаризация, активи

Резюме
Основно изискване в дейността на селскостопанските предприятия е да представят вярно и честно имущественото и финансовото си състояние, отчетения финансов резултат и промените в паричните потоци. В етапа на подготовката за годишното счетоводно приключване най-важната предпоставка за това е извършването на годишната инвентаризация на активите, собствения капитал и пасивите. В настоящето изследване ще фокусираме вниманието си върху инвентаризацията на активите в предприятията със селскостопанска дейност.

JEL Класификатор: M 41
Кодове на научна квалификация:
Страници: 28
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Потенциал на регион Свищов за създаване на растениевъдна биомаса

    Основен дял от потенциала на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България се пада на биомасата. Значително е количеството биомаса, което се създава при отглеждането на земеделски култури и добитък, при складирането на отпадъци, при поддръжката на зелените площи в обществения сектор или преработката на отпадни води. Много важен механизъм ...

  • Явлението “пране на пари” като заплаха за стабилността на националните икономики

    В настоящата публикация се изследват същността, комплексният характер и специфичните особености на понятието “пране на пари” като дейност по легализиране на незаконно придобити финансови средства и представянето им като получени от законна икономическа дейност. Изяснени са етапите, през които преминава процесът по изпиране на “мръсните” пари ...

  • Финансов анализ на структурата, състава и ефективността от използването на общинската недвижима собственост

    В настоящето изследване се представя структурата и съдържанието на система от показатели за финансов анализ на общинската недвижима собственост. Целта е да се изясни логиката, значението, цифровите стойности и начините за използване на предлаганите показатели за финансов анализ и оценка на ефективността от използването на общинската недвижима ...