Бизнесът и иновациите

Автори

Ключови думи
бизнес, иновации, иновационен цикъл

Резюме
Независимо от възприетия модел на иновациите - традиционен линеен, доминиран от търсенето линеен модел, нелинейните модели на веригата на връзките на Н. Розенберг, “свързаният” модел на Р. Росвел и др., научните изследвания (фундаментални, приложни и разработки) неизменно присъствуват като компонент на иновационния цикъл. Нещо повече – те се превръщат в първоизточник на иновациите. Научните изследвания и техните резултати - знанията днес в условията на новата икономика се превръщат в главен фактор на производството на микроравнище, в основния ресурс на икономическото развитие. Това становище се споделя от авторитети в икономическата наука като А. Тофлър, П. Дракър, Л. Търоу и др. За А. Тофлър знанията се превръщат във върховен стопански източник и централна суровина на икономиката, за П. Дракър – в основен ресурс на икономическото развитие, а за Л. Търоу – в единствен източник на сравнителни предимства.

JEL Класификатор: O31
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Математическа теория на трудовата мотивация

    Настоящата статия представя списък от аксиоми, които са необходими за изграждането на математическа теория относно човешката мотивация. Предложен е математически модел за мотивацията за труд....

  • Човешкото действие: Част Четвърта. Глава ХV. Пазарът

    Пазарната икономика е социаната система на разделение на труда под частната собственост за целите на производството. Всеки действа от свое собствено име. Същевременно действията на всеки са насочени към задоволяване на нуждите на другите хора, както и на неговите собствени....

  • Предизвикателствата в европейското бизнес-пространство: възможности или проблеми за българските фирми?

    В тази работа основната цел е, на базата на някои специфични за българския бизнес характеристики, най-общо да бъдат очертани възможностите и проблемите, които предизвикателствата на присъединяването на Р България към Евросъюза ще породят за деловите кръгове....