Предизвикателствата в европейското бизнес-пространство: възможности или проблеми за българските фирми?

Автори

Ключови думи
бизнес цикъл, конкурентоспособност, устойчиви конкурентни предимства, управление на риска, реинженеринг

Резюме
В тази работа основната цел е, на базата на някои специфични за българския бизнес характеристики, най-общо да бъдат очертани възможностите и проблемите, които предизвикателствата на присъединяването на Р България към Евросъюза ще породят за деловите кръгове.

JEL Класификатор: O1
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Бизнесът и иновациите

    Независимо от възприетия модел на иновациите - традиционен линеен, доминиран от търсенето линеен модел, нелинейните модели на веригата на връзките на Н. Розенберг, “свързаният” модел на Р. Росвел и др., научните изследвания (фундаментални, приложни и разработки) неизменно присъствуват като компонент на иновационния цикъл. Нещо повече – те се ...

  • Човешкото действие: Част Четвърта. Глава ХV. Пазарът

    Пазарната икономика е социаната система на разделение на труда под частната собственост за целите на производството. Всеки действа от свое собствено име. Същевременно действията на всеки са насочени към задоволяване на нуждите на другите хора, както и на неговите собствени....

  • Еврото и неговото въвеждане в България – предпоставки и последици

    Въвеждането на еврото, като национална единица както за налични, така и за безналични разплащания е следващата логична стъпка в стремежа на Република България към членство в Европейския икономически и паричен съюз (ИПС) след подписването на Договора за присъединяване и влизането му в сила от 1 януари 2007 г. Тя е неизбежна, тъй като в Договора за ...