Математическа теория на трудовата мотивация

Автори

Ключови думи
мотивация, нужди

Резюме
Настоящата статия представя списък от аксиоми, които са необходими за изграждането на математическа теория относно човешката мотивация. Предложен е математически модел за мотивацията за труд.

JEL Класификатор: C19
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Човешкото действие: Част Четвърта. Глава ХV. Пазарът

    Пазарната икономика е социаната система на разделение на труда под частната собственост за целите на производството. Всеки действа от свое собствено име. Същевременно действията на всеки са насочени към задоволяване на нуждите на другите хора, както и на неговите собствени....

  • Еврото и неговото въвеждане в България – предпоставки и последици

    Въвеждането на еврото, като национална единица както за налични, така и за безналични разплащания е следващата логична стъпка в стремежа на Република България към членство в Европейския икономически и паричен съюз (ИПС) след подписването на Договора за присъединяване и влизането му в сила от 1 януари 2007 г. Тя е неизбежна, тъй като в Договора за ...

  • Бизнесът и иновациите

    Независимо от възприетия модел на иновациите - традиционен линеен, доминиран от търсенето линеен модел, нелинейните модели на веригата на връзките на Н. Розенберг, “свързаният” модел на Р. Росвел и др., научните изследвания (фундаментални, приложни и разработки) неизменно присъствуват като компонент на иновационния цикъл. Нещо повече – те се ...