Еврото и неговото въвеждане в България – предпоставки и последици

Автори

Ключови думи
евро, България

Резюме
Въвеждането на еврото, като национална единица както за налични, така и за безналични разплащания е следващата логична стъпка в стремежа на Република България към членство в Европейския икономически и паричен съюз (ИПС) след подписването на Договора за присъединяване и влизането му в сила от 1 януари 2007 г. Тя е неизбежна, тъй като в Договора за създаването на Европейската общност (ДЕО) е заложено неотменимо изискване към всяка присъединяваща се страна за въвеждане на еврото. Въпросът следователно е за избора на подходящия момент. Отговорът на последния въпрос, основан и на анализа по-долу, е еднозначен – в първия възможен момент, а той е втората половина на 2009 г. или 1 януари 2010 г.

JEL Класификатор: F30
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Човешкото действие: Част Четвърта. Глава ХV. Пазарът

    Пазарната икономика е социаната система на разделение на труда под частната собственост за целите на производството. Всеки действа от свое собствено име. Същевременно действията на всеки са насочени към задоволяване на нуждите на другите хора, както и на неговите собствени....

  • Предизвикателствата в европейското бизнес-пространство: възможности или проблеми за българските фирми?

    В тази работа основната цел е, на базата на някои специфични за българския бизнес характеристики, най-общо да бъдат очертани възможностите и проблемите, които предизвикателствата на присъединяването на Р България към Евросъюза ще породят за деловите кръгове....

  • Математическа теория на трудовата мотивация

    Настоящата статия представя списък от аксиоми, които са необходими за изграждането на математическа теория относно човешката мотивация. Предложен е математически модел за мотивацията за труд....