Синергетичната парадигма и ролята й за развитието на аграрното предприемачество в процес на евроинтеграция

Автори

Ключови думи
икономическа синергетика, аграрно предприемачество, Европейски съюз

Резюме
Осъщественият анализ на аграрното предприемачество на прага на ЕС през призмата на икономическата синергетика потвърждава необходимостта от продължаващото му изследване. Това обогатява не само икономическата наука, но и спомага за преодоляване на трудностите на българския агробизнес в процеса на евроинтеграцията му.

JEL Класификатор: Q1
Кодове на научна квалификация:
Страници: 8
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Ще се запазят ли проблемите при финансирането и кредитирането на малките и средните предприятия и след присъединяването ни към ЕС?

    Разглеждат се проблемите на финансирането и кредитирането на малките и средните предприятия в България въз основа на резултатите от социологическо проучване „Българските малки и средни предприятия и участието им в усвояването на структурните фондове на ЕС”, проведено от „Витоша-Рисърч” през юли-август 2006 г. Анализирани са препятствията при ...

  • Във фокуса - университетската дейност. Ориентир - пазарът

    Взривните технологични промени в света по необходимост изискват адекватно равнище на професионалната подготовка на работната сила. Знанията, превърнати в технологии и квалификации, са решаващият фактор за растежа на производителността, конкурентноспособността, богатството и благосъстоянието на страните. Тази необходимост извежда на преден план ...

  • Бизнес етика и икономическо гражданство

    Предмет на осмисляне в този текст е връзката между бизнес етиката и по-специално - потребителската етика и европейското гражданство като ново понятие и възникваща обществена реалност....