Във фокуса - университетската дейност. Ориентир - пазарът

Автори

Ключови думи
университет, университетска дейност, пазар

Резюме
Взривните технологични промени в света по необходимост изискват адекватно равнище на професионалната подготовка на работната сила. Знанията, превърнати в технологии и квалификации, са решаващият фактор за растежа на производителността, конкурентноспособността, богатството и благосъстоянието на страните. Тази необходимост извежда на преден план въпросите за областите, равнището и начините на изпълнение на научните изследвания и на образователно-квалификационната подготовка на активното население. Става дума ни повече, ни по-малко за формиране на принципно нова система на образование и на научна дейност – в училищата, университетите и извън тях, на работното място и вкъщи, за налагане на нов статус и на учените-преподаватели, и на студентите – бъдещи специалисти.

JEL Класификатор: I23
Кодове на научна квалификация:
Страници: 53

Още статии от този брой

  • Подготовка на новата икономическа интелигенция като фактор за реструктуриране на икономиката - специфика и перспективи

    Насоящият материал е опит да се представи виждането на автора за процеса на развитие на интелигенцията и нейните нравствени имепиративи в пазарни условия. Направено е под формата на социологически сюжет. ...

  • За икономическата конвергенция

    Конвергенцията и догонването в съвременния глобален свят все повече губят своя смисъл. Днес става въпрос не за конвергенция и за догонване, а за пробив. Вероятността да се появи такъв пробив в дадена страна или регион зависи от два фактора – гъвкавост на икономиката (за която трябва да се погрижи държавата) и кредибиност и доверие (за което трябва ...

  • Синергетичната парадигма и ролята й за развитието на аграрното предприемачество в процес на евроинтеграция

    Осъщественият анализ на аграрното предприемачество на прага на ЕС през призмата на икономическата синергетика потвърждава необходимостта от продължаващото му изследване. Това обогатява не само икономическата наука, но и спомага за преодоляване на трудностите на българския агробизнес в процеса на евроинтеграцията му....