Одиторски процедури при приблизителните счетоводни оценки и данъчните ефекти във финансовите отчети

Автори

Ключови думи
одиторски процедури, точкова оценка, приблизителни счето¬водни оценки, професионална преценка, данъчни ефекти

Резюме
Счетоводното отразяване на дейността на предприятията в определени случаи включва преценка при определянето на приблизителните счето-водни оценки. С оглед на достоверното представяне на информацията на потребителите й, те трябва да са разумни и съобразени със съществуващите обстоятелства. В резултат на несигурността, присъща на оперативната дейност, отделни показатели във финансовите отчети не подлежат на прецизно оценяване, а само на приблизително. Във връзка с това от значение са одиторските процедури, които се осъществяват, за да се изрази мнение относно достоверността на преценките на ръководството.

Настоящата статия е насочена към дефиниране на основните зависимости между приблизителните счетоводни оценки и изискванията за професионална преценка на одитора. При тяхното изследването акцентът e поставен върху ограничаване на информационната асиметрия при счетоводното отразяване на приблизителните счетоводни оценки и данъчното им третиране.

JEL Класификатор: M42
Кодове на научна квалификация:
Страници: 10
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Стандартизиран модел за последващо оценяване на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор

    Статията засяга някои съществуващи недостатъци в модела за оценяване след признаване /последващо оценяване/ на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор. Предпоставка за възникването на изследваните проблеми е липсата на стандартизация на счетоводната система в предприятията от публичния сектор. Авторът предлага ...

  • Методите на амортизация и влиянието им върху финансовия резултат

    В статията са разгледани методите за амортизация на нетекущите материални активи, регламентирани с приложимите счетоводни стандарти. Използвани са данни за онагледяване на работата с тях. Изчислени са годишните амортизационни квоти, чрез всеки един от методите, в рамките на полезния живот на актива. Те се отчитат като разходи за амортизация, след ...

  • Фалшификатите като обект на данъчния контрол

    Фалшификатите са онези резултати от действие или бездействие, които са неистински, измамни или подправени подобия на съществуващ продукт. Те съдържат чужди отличителни белези (характеристики), които създават илюзия за качествен продукт с по-висока себестойност, респективно цена. Фалшификатите представляват интерес за органите на данъчния контрол ...