Динамика в конкурентните предимства на търговията с потребителски стоки

Автори

Ключови думи
търговия, конкуренция, конкурентни предимства

Резюме
Целта на доклада е да изведе тенденциите в развитието на кокурентните предимства в търговията с потребителски стоки и източниците за по-добро функциониране на търговските фирми.

JEL Класификатор: F10
Кодове на научна квалификация:
Страници: 7
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Концепция за устойчиво развитие на туристическа дестинация - принципи и механизми и тяхното приложение в туристическа дестинация Варна

    Основната цел на доклада е да представи изследване на постигането на концепцията за устойчиво развитие на туристическа дестинация в община Варна....

  • Инструментализмът на Милтън Фридмън

    По време на своята дълга кариера Фридмън прави значителни приноси в монетарната икономика, макроикономиката, микроикономиката и икономиката на богатството. Той написва и изключително голям брой популярни икономически съчинения, най-известното от които е “Свободен да избереш”. Наред с Фридрих фон Хайек, той е един от първите икономисти, които ...

  • Икономическо развитие и миграция

    В настоящата статия се разглежда връзката между икономическото развитие и миграцията на работна сила. Анализират се ефектите, както за страните-изпращачи, така и за страните-приемници. Особено място се отделя на паричните преводи в тези процеси. Изследвани са причините за вътрешната и външната миграция на населението в България. Прави се извода, ...