Финансов анализ на структурата, състава и ефективността от използването на общинската недвижима собственост

Автори

Ключови думи
Общинска недвижима собственост, финансов анализ, показатели, анализ на структурата и състава, анализ на осигуреността с недвижими активи, анализ на ефективността от използването на недвижимата собственост

Резюме
В настоящето изследване се представя структурата и съдържанието на система от показатели за финансов анализ на общинската недвижима собственост. Целта е да се изясни логиката, значението, цифровите стойности и начините за използване на предлаганите показатели за финансов анализ и оценка на ефективността от използването на общинската недвижима собственост. Представят се начините за сравнимост /съпоставимост/ с други показатели, както и възможностите за групиране на еднородни показатели и проследяването им във времето и по обекти на анализа. Методологията за извеждането на показателите, както и техните значения правят възможно изследването на ефективността от функционирането на общинската недвижима собственост. Чрез използването на предлаганата система от показатели могат да се вземат управленски решения, които ще доведат до повишаване на ефективността от мениджмънта в публичния сектор в позицията управление на общинската недвижима собственост.

Разработената от автора система от показатели за финансов анализ е апробирана в шест европейски общини, а именно Тирана, Букурещ, София, Атина, Загреб и Кажетина.

JEL Класификатор: M 41
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Специфични аспекти на инвентаризацията на активите в предприятията със селскостопанска дейност

    Основно изискване в дейността на селскостопанските предприятия е да представят вярно и честно имущественото и финансовото си състояние, отчетения финансов резултат и промените в паричните потоци. В етапа на подготовката за годишното счетоводно приключване най-важната предпоставка за това е извършването на годишната инвентаризация на активите, ...

  • Потенциал на регион Свищов за създаване на растениевъдна биомаса

    Основен дял от потенциала на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България се пада на биомасата. Значително е количеството биомаса, което се създава при отглеждането на земеделски култури и добитък, при складирането на отпадъци, при поддръжката на зелените площи в обществения сектор или преработката на отпадни води. Много важен механизъм ...

  • Явлението “пране на пари” като заплаха за стабилността на националните икономики

    В настоящата публикация се изследват същността, комплексният характер и специфичните особености на понятието “пране на пари” като дейност по легализиране на незаконно придобити финансови средства и представянето им като получени от законна икономическа дейност. Изяснени са етапите, през които преминава процесът по изпиране на “мръсните” пари ...