Опазване на животинските видове

Автори

Ключови думи
изчезване на животински видове, частна собственост, трагедията на обществената собственост

Резюме
С настъпване на 40-годишнината от приемането на Закона за застрашените видове става необходимо да се направи исторически преглед на този акт и неговото въздействие върху постигането на целите по предотвратяване на изчезването на застрашените видове. Много природозащитници твърдят, че единственият начин да се предотврати изчезването на животни, сред които най-вече се отличават популациите на слонове в Африка, е чрез управление и собственост от страна на правителството. Въпреки това, в тази разработка ние твърдим, че най-доброто решение за запазване на застрашените видове е създаването на по-свободна пазарно-ориентирана система за правото на частна собственост върху животни и използването на земята.

Нашият аргумент е двупосочен: първо, че без истински пазар с ефективни права за собственост, ние се натъкваме на трагедията на обществената собственост, където няма ефективен стимул сред индивидуалните защитници на застрашените животински видове. На второ място са непредвидените последици при регулация от страна на държавните представители, където се наблюдава изкривяване на стимулите, които да насърчават индивидуалните защитници на застрашените животни. Чрез въвеждане на по-пазарно ориентиран начин на управление всички животински видове ще бъдат значително облагоприятствани чрез намаляването на проблемите, свързани с обществената собственост и непредвидените последици от държавното управление. Използвайки примерите с американския бизон, африканските слонове, рибовъдните стопанства и селскостопанските животни, ние се опитваме да изградим по-свободна пазарно-ориентирана политика в постигането на целта за опазване на животинските видове.

JEL Класификатор:
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Тенденции в съвременното икономическо прогнозиране

    Текстът се опитва да обобщи част от промените, които настъпват в сферата на икономическото прогнозиране през последните няколко десетилетия, като ги поставя в контекста на един по-обхватен процес на трансформации в съвременното прогнозиране. Статията обръща внимание на: утвърждаване на технологичното прогнозиране; необходимостта от дългосрочно ...

  • Счетоводен мониторинг върху детерминантите на оповестяванията - валидност и приложение за банките в България

    При теоретичната рамка на задължителните оповестявания няма алгоритмичност на методологията и методите на изследване, защото липсва обща концептуална рамка на оповестяванията във финансовата отчетност, чиято фунционална дефиниция да изразява тяхната роля и значение. Под „дефиниция на функционалността” на концепция, ние означаваме дефиниция, която ...

  • Немската литература в учебните програми на българското училище

    В студията е разгледано учебното съдържание за обучение по литература от Възраждането да началото на 21 век. Проследени са различните етапи на включването творбите на немски автори в българското училище. В началото на 20 век се ползват слаби преводи, осъществени чрез език посредник – руския, без особена художествена стойност. При изучаването на ...