Място на отчетните системи в управлението на устойчиво развитие

Автори

Ключови думи
счетоводство, национално богатство, околна среда, SWOT-анализ

Резюме
В статията се разглежда способността на различни отчетни системи (счетоводство, финансови отчети и статистически записи) да посрещнат информационните изисквания за управление на устойчивото развитие. За тази цел, от една страна се представя възможно комбиниране на икономическо и екологично счетоводство, а от друга – се разглеждат предоставените отчети за идентификацията на нови обекти при изследване на икономически изостаналите райони. Резултатите на SWOT-анализа, направен с цел разкриване перспективите на статистическата система, водят до предположението, че природните ресурси трябва да намерят място в счетоводната система като цел, за да се обезпечи по-солидна статистическа база данни за икономически анализ и усъвършенстване на националния индикатор на богатството.

JEL Класификатор: M41
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Опазване на животинските видове

    С настъпване на 40-годишнината от приемането на Закона за застрашените видове става необходимо да се направи исторически преглед на този акт и неговото въздействие върху постигането на целите по предотвратяване на изчезването на застрашените видове. Много природозащитници твърдят, че единственият начин да се предотврати изчезването на животни, ...

  • Българската земя и нейните природни дадености според западноевропейските извори – от края на XII в. до XIV в.

    В настоящата статия се разкрива представата за българската държава и нейните природни дадености в западноевропейските извори за периода кр. на XII-XIV в. За постигане на тази цел се анализират и систематизират публикуваните у нас извори от западен произход – хроники, истории, пътеписи, космографски описания, доклади, географски карти, портолани и ...

  • Тенденции в съвременното икономическо прогнозиране

    Текстът се опитва да обобщи част от промените, които настъпват в сферата на икономическото прогнозиране през последните няколко десетилетия, като ги поставя в контекста на един по-обхватен процес на трансформации в съвременното прогнозиране. Статията обръща внимание на: утвърждаване на технологичното прогнозиране; необходимостта от дългосрочно ...