Подходи и практика при определяне на осигурителната вноска в публичното социално осигуряване

Автори

Ключови думи
социално осигуряване, осигурителна вноска, насрещни плащания, еквивалентност

Резюме
Осигурителната вноска е основен елемент от механизма на функциониране на публичното социално осигуряване, с определящо значение по отношение на неговата финансова организация. Тя е основният и типичен приходоизточник на всяка осигурителна система. Определя се като процент от получаваните трудови доходи, представлява всеобща, средна величина, съответстваща на средния риск за съвкупността и се дължи единствено за доходи от лична трудова дейност, с регулярност и периодичност, произтичащи от регулярността и периодичността на получаваните лични доходи от труд. Цел на разработката е да бъдат очертани насоките за развитие и усъвършенстване на организацията на осигурителната вноска в публичното социално осигуряване в България, като се имат предвид подходите и практиката по определяне на осигурителните вноски в някои страни от ЕС.

JEL Класификатор: Н55
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Обществени нагласи относно Европейска социална политика (по данни от 8 вълна на ESS)

    Социалната политика е често пренебрегвана в публичните дискурси относно европейската интеграция, макар че е важно средство на засилване на нейната легитимност. На основата на систематичен анализ на масовите нагласи към европейското обединение, измерени в Осмата вълна на Европейското социално изследване (ESS), тази статия показва, че в ЕС като ...

  • Сравнителен анализ на разходите в подсектор „Централно държавно управление“ на България и Гърция според КОФОГ за периода 1998-2018 г.

    От съществено значение е изучаването и анализирането на държавните разходи, с цел установяване на тенденциите в тяхното развитие. Периодичното отчитане на тенденциите в държавните разходи позволява на икономическите агенти да планират стопанските си действия на основата на обективна информация, намаляваща неопределеността на икономическата ...

  • Публичната пенсионна система в условията на Ковид-19 – краткосрочни ефекти и дългосрочни предизвикателства

    Появата и разпространението на Ковид - 19 в края на 2019 и началото на 2020 г. отправи неочаквано предизвикателство пред развитието и прогреса на съвременното общество. Поредицата от рестрикции, насочени към ограничаване разпространението на заболяването, оказват своето неблагоприятно въздействие както в икономически, така и в социален аспект. ...