Явлението “пране на пари” като заплаха за стабилността на националните икономики

Автори

Ключови думи
икономически последици, легализиране на печалби, пране на пари, престъпна дейност, финансова система

Резюме
В настоящата публикация се изследват същността, комплексният характер и специфичните особености на понятието “пране на пари” като дейност по легализиране на незаконно придобити финансови средства и представянето им като получени от законна икономическа дейност. Изяснени са етапите, през които преминава процесът по изпиране на “мръсните” пари (пласмент, напластяване, интегриране) чрез използване на многобройни и твърде различни по вид и сложност операции и схеми. Изведени са негативните последици и ефекти от интегрирането на престъпно придобитите печалби във финансовата система и тяхното въздействие върху икономическия, политическия и социалния живот на страната.

JEL Класификатор: H26, K42, O17
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Комутационни свойства на степени на оператори от смесен тип повишаващи степените

    Операторите бяха разгледани в [11] при неотрицателни целочислени параметри . Тук те са разгледани за случая в пространството на полиномите с комплексни коефициенти или в пространството на функциите, аналитични в околности на координатното начало. Дадено е описание на комутанта на степени на чрез степенни редове и е дискутиран въпросът ...

  • Специфични аспекти на инвентаризацията на активите в предприятията със селскостопанска дейност

    Основно изискване в дейността на селскостопанските предприятия е да представят вярно и честно имущественото и финансовото си състояние, отчетения финансов резултат и промените в паричните потоци. В етапа на подготовката за годишното счетоводно приключване най-важната предпоставка за това е извършването на годишната инвентаризация на активите, ...

  • Потенциал на регион Свищов за създаване на растениевъдна биомаса

    Основен дял от потенциала на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България се пада на биомасата. Значително е количеството биомаса, което се създава при отглеждането на земеделски култури и добитък, при складирането на отпадъци, при поддръжката на зелените площи в обществения сектор или преработката на отпадни води. Много важен механизъм ...