Възможности за определяне на ликвидационната стойност на търговско предприятие

Автори

Ключови думи
разходен подход, метод на ликвидационната стойност, ликвидационна стойност, нормална ликвидация, ускорена ликвидация

Резюме
В настоящия момент в световната и националната икономика се наблюдава ръст на нивото на неопределеност, което е особено забележително на пазарите на най-търгуваните активи. Това от своя страна оказва влияние върху дейността на компаниите по отношение на цени, търсене и предлагане на конкретни ресурси, което затруднява и коректното определяне стойността на предприятията. Решаваща роля за балансиране интересите на всички заинтересовани страни в такъв момент „играе“ оценителската дейност. В редица случаи пред оценителите възниква на практика задачата да изведат, определят стойност, различна от пазарната – ликвидационна, инвестиционна и др. В настоящата разработка акцентираме върху възможностите за определяне на ликвидационната стойност на търговското предприятие.

JEL Класификатор: G12
Кодове на научна квалификация:
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • Регулаторни и данъчни предизвикателства пред пазара на криптоактиви

    Много от потенциалните ползи от криптоактивите за финансовия сектор са широко признати, включително спестяване на разходи, повишена ефективност и прозрачност. Разпространението на криптовалути и значителното разширяване на свързаните с тях нови икономически практики представляват безпрецедентни предизвикателства пред установените данъчни и пазарни ...

  • Акценти на годишното счетоводно приключване в нефинансовите предприятия

    В настоящото изследване ще фокусираме вниманието си върху някои принципни и процедурни въпроси на годишното счетоводно приключване в нефинансовите предприятия, прилагащи МСС/МСФО като отчетна база за изготвяне и представяне на годишния финансов отчет. Без претенции за изчерпателност и в хронологичен ред са анализирани основните етапи на годишното ...

  • Организационните структури в системите за управление – наука и практика в индустриалните предприятия

    В статията е направен теоретичен обзор на същността и ролята на организационните структури в системата за управление на предприятията. Разгледани са процесите, които оказват влияние върху тях, вследствие на чието изменение следва да се направят промени в органнизационните им структури, за да се постигне ефективно управление. Характеризирани са ...