Акценти на годишното счетоводно приключване в нефинансовите предприятия

Автори

Ключови думи
текущо отчитане, счетоводно приключване, нефинансови предприятия, финансови отчети, счетоводна политика, инвентаризация

Резюме
В настоящото изследване ще фокусираме вниманието си върху някои принципни и процедурни въпроси на годишното счетоводно приключване в нефинансовите предприятия, прилагащи МСС/МСФО като отчетна база за изготвяне и представяне на годишния финансов отчет. Без претенции за изчерпателност и в хронологичен ред са анализирани основните етапи на годишното счетоводно приключване, чиято продължителност зависи от специфичните особености на самото предприятие и организацията на счетоводно-отчетния процес в него. Поставен е акцент върху инвентаризацията на активите и пасивите, чието предназначение е да гарантира достоверността на информацията, която се оповестява в годишния финансов отчет.

JEL Класификатор: М41
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Възможности за определяне на ликвидационната стойност на търговско предприятие

    В настоящия момент в световната и националната икономика се наблюдава ръст на нивото на неопределеност, което е особено забележително на пазарите на най-търгуваните активи. Това от своя страна оказва влияние върху дейността на компаниите по отношение на цени, търсене и предлагане на конкретни ресурси, което затруднява и коректното определяне ...

  • Икономически алтернативи за транспорта и енергетиката по време на криза с доставките на енергия

    Русия е основен производител на енергия и суровини. Настоящият конфликт в Украйна ескалира инфлацията до екстремни нива, причинявайки смущения и провокирайки огромни рискове за глобалния растеж. Цените на Брент петрола и природния газ скочиха в началото на март, преди да паднат отново, с цена на Брент петрола в края на месеца на 103 долара за ...

  • Организационните структури в системите за управление – наука и практика в индустриалните предприятия

    В статията е направен теоретичен обзор на същността и ролята на организационните структури в системата за управление на предприятията. Разгледани са процесите, които оказват влияние върху тях, вследствие на чието изменение следва да се направят промени в органнизационните им структури, за да се постигне ефективно управление. Характеризирани са ...