Имплементиране на екологичния фактор в пенсионните инвестиции

Автори

Ключови думи
устойчиво отговорна инвестиционна политика; екологичен инвестиционен подход; екологични, социални и управленски фактори (ESG); частни пенсион-ни фондове

Резюме
Съвременните финансови пазари създават нов критерий за оценка на инвести-ционното представяне на компаниите - мултидименсионен подход, който съче-тава финансовите, социални и екологични аспекти заедно. Устойчиво отговор-ният инвестиционен подход се възприема като дългосрочен драйвер на стой-ност и множество институционални инвеститори по света, вкл. пенсионни фондове, го интегрират в традиционния си инвестиционен процес. Същевре-менно българските частни пенсионни фондове или неглижират (подценяват) въпросите на устойчивото развитие, или подхождат твърде плахо и неуверено към промяна на инвестиционната си политика.

След задълбочен анализ на устойчиво отговорните инвестиционни практи-ки, наложени от екологичните лидери сред пенсионните фондове, настоящата разработка предлага адаптиран модел за интегриране на „зеления“ инвестицио-нен тренд, съобразен с организацията и развитието на допълнителното пенси-онно осигуряване в България.

JEL Класификатор: G23, Q56
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Възможности за финансово стимулиране чрез Българска банка за развитие на инвестиционната активност при умерен инвестиционен риск

    Инвестиционната активност на малките и средни предприятия (МСП) е основен приоритет на всяко правителство в България. Настъпващата рецесия подлага на изпитание дейността на всички икономически агенти и за целта преференциалното финансово стимулиране на държавата чрез Българска банка за развитие (ББР) ще насърчи тяхната предприемчивост и ...

  • Школата на свободното банкиране с частични резерви срещу школата на пълното резервиране на депозитите – икономическо отражение на съвременните концепции в банковото дело и паричната политика

    Изследването представя сравнителен анализ на постановките на двете съвременни пропазарни школи в областта на паричната теория и банковото дело, а именно школата на свободното банкиране с частични резерви и школата на пълното резервиране на депозитите. По този начин разработката очертава жалоните, които трябва да бъдат следвани при разработването ...

  • Държавни преразпределителни политики в страните членки на ЕС: сравнителни характеристики

    Фискалната дисциплинираност по отношение на данъчните приходи и разходи, стабилизиране на доходите, насърчаването на потреблението и стимулирането на икономическата активност по време на бизнес цикъла са от съществено значение за постигането на макроикономическа стабилност. Въпреки вградените автоматични стабилизатори и границата, която се поставя ...