Икономиката на споделянето – характеристики, потребителски практики и измерване

Автори

Ключови думи
икономика на споделянето, цифрови платформи, дигитално доверие, устойчиво (зелено, морално) потребление, съвместно потребление

Резюме
Студията разглежда промените в икономиката, отразени в концепцията за икономиката на споделянето. В началото на 21 век, тя започва да се превръща във важна част от световната икономика и поставя редица предизвикателства пред действащите фирми и регулаторните органи. Развитието на икономиката на споделянето води до трансформиране на много сектори и до промени в начина, по който работят редица бизнеси. В потребителските модели внимание започва да се отдава на устойчивото (зеленото, моралното) потребление.

Целта на студията е да характеризира и изясни значението на икономиката на споделянето. Изследването се фокусира върху представянето на основните особености на споделената икономика; изясняването на факторите, водещи до нейната поява; разглеждането на потребителските практики, които я отличават, както и начините за измерването и оценката ú.

JEL Класификатор: А14, Z13, C10
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Анализ на спорни въпроси при обжалването на данъчни ревизионни актове в контекста на съдебната практика

    Настоящата публикация се базира на юридически анализ на някои спорни въпроси в данъчната практика, които успешно се апликират и изясняват данъчната материя на стопанските субекти. Ревизионните актове са първата фаза от данъчното производство, които предизвикват активното поведение както на данъчната администрация, която е решаваща в посоченото ...

  • Към въпроса за икономическо изучаване на аграрните договори

    В другите страни са направени огромен брой теоретични и емпирични изследвания и публикации свързани с аграрните договори от различен тип. В нашата страна изследванията на икономическите договори като цяло, и на аграрните договори в частност, са епизодични, като индивидуалните изследователи прилагат „свои” дефиниции и методики, които често са ...

  • Законодателство по отношение осигуряването на добросъвестна конкуренция при търговските марки

    Целта на създаването на търговски марки като инструмент в икономическата дейност, и в маркетинговата практика в частност, е да създава отлика за продуктите на собственика си, обслужваща както неговите интереси, така и тези на потребителите в смисъла на липса на заблуди и недвусмислена информираност за произхода на стоки и услуги. Как се постига и ...