Степен на различия в структурата на държавните разходи за предоставяне на колективни услуги между ЕС-26 и България

Автори

Ключови думи
държавни разходи, структурни различия, конвергенция, публични политики, обществено благосъстояние

Резюме
Основна цел на настоящата статия е да се изследват различията в структурата на разходите на подсектор „Централно държавно управление” по функции от класификацията на функциите на държавно управление (КОФОГ) между ЕС-26 и България през периода 2007 г. – 2021 г. и на тази основа да се направи анализ на провежданите публични политики в областта на предоставянето на колективни услуги в полза на обществото, имащи за цел повишаване на общественото благосъстояние. За реализиране на поставената цел се използва интегрален коефициент на структурни различия. Получените резултати индикират, че през анализирания период се наблюдават съществени различия в структурата на определени разходи по функции на КОФОГ между ЕС-26 и България, което от своя страна е причина за диференциация в провежданите публични политики между ЕС и България.

JEL Класификатор: C00, E60, H5
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Към въпроса за икономическо изучаване на аграрните договори

    В другите страни са направени огромен брой теоретични и емпирични изследвания и публикации свързани с аграрните договори от различен тип. В нашата страна изследванията на икономическите договори като цяло, и на аграрните договори в частност, са епизодични, като индивидуалните изследователи прилагат „свои” дефиниции и методики, които често са ...

  • Икономиката на споделянето – характеристики, потребителски практики и измерване

    Студията разглежда промените в икономиката, отразени в концепцията за икономиката на споделянето. В началото на 21 век, тя започва да се превръща във важна част от световната икономика и поставя редица предизвикателства пред действащите фирми и регулаторните органи. Развитието на икономиката на споделянето води до трансформиране на много сектори и ...

  • Законодателство по отношение осигуряването на добросъвестна конкуренция при търговските марки

    Целта на създаването на търговски марки като инструмент в икономическата дейност, и в маркетинговата практика в частност, е да създава отлика за продуктите на собственика си, обслужваща както неговите интереси, така и тези на потребителите в смисъла на липса на заблуди и недвусмислена информираност за произхода на стоки и услуги. Как се постига и ...