Оптимизация на капиталовата структура на фирмите в България (2011) – технология и практика

Автори

Ключови думи
капиталова структура, оптимизация, BG40, модел на Гордън, CAPM, EPS, WACC

Резюме
Настоящето изследване си поставя за цел да апробира възможна технология за оптимизиране на капиталовата структура на българските фирми върху основата на емпирични данни към 2011 г. Студията е опит за доразвитие на изследванията в областта на капиталовия мениджмънт в български условия. Реализираната мащабна декапитализация на Българската фондова борса след 2008 г. поставя пред финансовия мениджмънт нови, завишени изисквания при конструирането на първични публични предлагания и поддържане на стойността на акциите на нива, атрактивни за институционалните инвеститори. Емпиричните резултати потвърждават хипотезата за наличие на приложима за българските условия технология за оптимизация на капиталовата структура на фирмите в България.

JEL Класификатор: G32, G34
Кодове на научна квалификация:
Страници: 36

Още статии от този брой

  • Още за продоволствения проблем

    Един от най-важните проблеми, които стоят пред човечеството, е продоволственият. Съществуват два начина за производствто на храни: а) природосъобразен, който не влиза в противоречие с околната среда и б) неразумен, който застрашава съществуването на човека. В статията акцентът се поставя върху втория и се извеждат очакваните отрицателни последици ...

  • Манипулация в управлението и технологиите за масова комуникация

    Целта на разработката е да разкрие природата на феномена „манипулация” и неговото проявление в управлениетo и технологиите за масова комуникация (пропаганда, реклама и пъблик рилейшънс). Изследването представя начини за справяне в ситуации на манипулиране, а в отделни случаи и способи за контраманипулиране....

  • Актуални проблеми и добри практики в обучението по счетоводство на студентите в Албания

    Целна на настоящата статия е да представи постиженията в областта на образованието и тренинга на счетоводители в Албания, както и да разкрие съществуващите проблеми и препоръки за тяхното отстраняване....