Усвояване на Европейските фондове предоставени на Полшаза периода 2007-2013 г. - примери за проекти и оценяване

Автори

Ключови думи
структурни фондове, кохезионна политика, конвергенция, Европейски съюз, оперативна програма, субсидии

Резюме
На Полша са предоставени над 67.3 милиарда евро като европейска помощ за периода 2007-2013год. Това съставлява почти 20% от общата сума, предвидена за кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2007-2013 г.. Средствата са използвани от полските предприятия, местните власти, неправителствените организации, земеделските производители и други лица. Основната цел на тази статия е да представи оценяването на използването на средствата от ЕС в Полша за периода 2007-2013 г. Анализът се базира на статистическите данни, публикувани в Полша от Министерството на Инфраструктурата и Развитието, Евростат и Европейската комисия. Анализът на всички източници по тази тема, както и наблюденията на различни бизнес практики позволиха да се формира тезата, че Полша компетентно е използвала европейските фондове за периода 2007-2013 год. и по този начин са придобити значителни изгоди. Независимо от това, въпреки значителното влияние на средствата върху динамиката на растежа на БВП и повишаването на стандарта на живот, като цяло полската икономика не е натрупала много в аспект на иновациите и това се дължи на факта, че финансовите ресурси придобити от полските дружества от субсидиите са били до голяма степен предназначени за закупуване на вече съществуващи западни технологии, като по този начин ги превръща в зависими от ноухауто на огромните западни конгломерати – това трябва да бъде оценено неодобрително.

JEL Класификатор: E61, F15, F36
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Електронната форма на дистанционното обучение – модерeн подход за усъвършенстване на професионалната квалификация

    Ускореното развитие на съвременните икономики и динамичната промяна на пазара на труда налагат непрекъсната актуализация на квалификацията на кадрите. Това извежда на преден план продължаващото професионално обучение като част от концепцията за учене през целия живот. Подходяща възможност за поддържане и усъвършенстване на професионалните ...

  • Въздействие на световната финансова криза върху жилищното строителство в България

    Негативните последици от Световната финансова криза все още се не са напълно преодоляни в световен план и икономиките на отделните държави продължават да прилагат различни мерки за елиминиране на техния ефект. Един от най-засегнатите от кризата отрасли на икономиката се оказа строителството и пряко свързания с него пазар на недвижими имоти. ...

  • Счетоводни аспекти на придобиването на дълготрайни материални активи, предназначени за опазване на околната среда по линия на европейските фондове

    През последните години изключително актуален за дейността на предприятията е проблемът за опазване на околната среда. Все повече предпри¬ятия в съответствие с регламентите на Европейското законодателство се сертифицират по стан¬дарта ISO 14001 в допълнение на други стандарти ISO. Един изключително актуален към настоящия момент вариант за тях е ...