Информационното общество в Eвропейския съюз и България - състояние и тенденции в използването на информационните и комуникационни технологии

Автори

Ключови думи
Информационно общество, информационни и комуникационни технологии, Програма 2015.eu, Интернет на нещата

Резюме
Европейският съюз отдавна е осъзнал ролята на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) като основен фактор за по-висока конкурентоспособност и интегрираност на бизнес организациите от Стария континент в световната икономика. Понастоящем преходът към Информационно общество няма алтернатива. Въпрос на национален избор на всяка държава членка, в т.ч. и България, е не дали да се изгражда такова, а начинът и формите на неговата реализация. Развитието на Информационното общество е трансграничен и транснационален процес, в който отделните страни осъществяват своята национална политика.

Темата на настоящата статия е изследване на законовата уредба, състоянието и тенденциите в развитието на европейското Информационно общество. Целта на разработката е изготвянето на сравнителен анализ на показателите, характеризиращи Информационното общество в Европа като цяло, и България в частност. За постигането на целта са използвани емпирични данни от Интернет сайтовете на Eurostat, Националния статистически институт и анкетно проучване с участие на автора.

JEL Класификатор: G21, O33
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Ред, хаос, управление

    Материалът акцентира върху необходимостта от преосмисляне на хаоса, което предоставя значителни възможности за разбирането на необичайни управленски практики....

  • Интереси и поведенческа устойчивост в системата на управление

    В поведението си отделната личност се ръководи от личния интерес. В лицето на субекта на управление последният е разширен с редица функционални и групови интереси. Въпреки частичното несъответствие между личен и организационен интерес, при избор на алтернатива на управленско решение субектът често проявява поведенческа устойчивост под въздействие ...

  • Особености на българската икономика по време на световната икономическа криза 1929 – 1933 г.

    Целта на настоящата публикация е да разгледа състоянието на българската икономика по време на световната икономическа криза от 1929 до 1933 год. При изследването се използват емпиричният подход и сравнителният икономически анализ. Разглежда се влиянието на кризата върху основните сектори на българската икономика като селско стопанство и индустрия. ...