Банковата ефективност в България през периода 2007-2013 г. : приложение на метода „Анализ на стохастичната граница“ (SFA)

Автори

Ключови думи
банкова ефективност, анализ SFA

Резюме
В настоящото изследване се прилага един нетрадиционен метод за измерване на банковата ефективност – параметричният метод „Анализ на стохастичната граница“ (SFA), с чиято помощ се анализира ефективността на цялата банкова система в България и на отделните групи банки по форма на собственост. Този метод е прилаган в множество изследвания за банковата ефективност на група страни, но не е използван за целите на измерването на ефективността на българската банкова система. Резултатите от изследването показват, че чуждестранните банки са най-ефективните банки в икономиката и определят динамиката на ефективността на цялата банкова система. По-доброто им представяне се обяснява с технологиите и опита, с които те разполагат.

JEL Класификатор: D24, G21
Кодове на научна квалификация:
Страници: 9
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Изследване на основни модели за организационна промяна в съвременните организации

    Настоящата статия има за цел да представи необходимостта от организационна промяна в съвременната бизнес организация. За постигането на тази цел, на основата на анализ на литературни източници е направен обзор на някои основни модели за организационна промяна. Обект на статията е класифицирането на моделите за организационна промяна и очертаване ...

  • Глобалната инициатива по отчетност

    Представената статия изследва най-популярната и динамично развиващата се структура за отчитане на корпоративната социална отговорност, а именно тази на „Глобалната инициатива по отчетност“ – GRI. Разглеждат се нейната поява и историческо развитие, основните й принципи и използваните показатели за отчитане. На базата на емпирично проучване се ...

  • Състояние на вътрешния контрол в организациите от публичния сектор на Република България

    В условията на световна икономическа криза все по-осъзната и актуална е необходимостта от защита на публичните финансови интереси, чрез ефективно, ефикасно, икономично, законосъобразно и прозрачно управление на обществените ресурси. Прилагането на тези основополагащи принципи в практиката на публичния мениджмънт се постига посредством оптимизиране ...