Банковата ефективност в България през периода 2007-2013 г. : приложение на метода „Анализ на стохастичната граница“ (SFA)

Автори

Ключови думи
банкова ефективност, анализ SFA

Резюме
В настоящото изследване се прилага един нетрадиционен метод за измерване на банковата ефективност – параметричният метод „Анализ на стохастичната граница“ (SFA), с чиято помощ се анализира ефективността на цялата банкова система в България и на отделните групи банки по форма на собственост. Този метод е прилаган в множество изследвания за банковата ефективност на група страни, но не е използван за целите на измерването на ефективността на българската банкова система. Резултатите от изследването показват, че чуждестранните банки са най-ефективните банки в икономиката и определят динамиката на ефективността на цялата банкова система. По-доброто им представяне се обяснява с технологиите и опита, с които те разполагат.

JEL Класификатор: D24, G21
Кодове на научна квалификация:
Страници: 9
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Изследване на основни модели за организационна промяна в съвременните организации

    Настоящата статия има за цел да представи необходимостта от организационна промяна в съвременната бизнес организация. За постигането на тази цел, на основата на анализ на литературни източници е направен обзор на някои основни модели за организационна промяна. Обект на статията е класифицирането на моделите за организационна промяна и очертаване ...

  • Управление на мрежовата сигурност на университетски сървър чрез анализ на log файлове

    Цел на настоящата студия е управлението на мрежовата сигурност на университетски сървър чрез анализ на log файлове. Анализът цели откриване на проблеми, свързани с мрежовата сигурност. В теоретичен план са проучени различните методи и средства за анализ на log файлове. Представените методи за анализ на log файлове се представят за първи път в ...

  • Демокрацията – един актуален мит

    Настоящата студия е опит за един по-критичен поглед към съвременната демокрация, ако тя въобще е реалност. Общественото съзнание е изградило образа ѝ върху идеите от времето на Аристотел до днес. Но задачата е да се погледне и анализира съвременната демокрация от по-различна позиция – тази на митологичнoтo мислене. Налага се изводът, че е ...