Глобалната инициатива по отчетност

Автори

Ключови думи
социална отговорност, социален отчет, Глобална инициатива за отчетност

Резюме
Представената статия изследва най-популярната и динамично развиващата се структура за отчитане на корпоративната социална отговорност, а именно тази на „Глобалната инициатива по отчетност“ – GRI. Разглеждат се нейната поява и историческо развитие, основните й принципи и използваните показатели за отчитане. На базата на емпирично проучване се анализира степента на разпространение на структурата за отчитане на GRI сред организациите както в динамика, така и по териториален признак. Изясняват се причините за символичния брой на българските компании, използващи тази структура за отчитане и се предлагат мерки за преодоляване на очерталото се негативно състояние.

JEL Класификатор: M14
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Състояние на вътрешния контрол в организациите от публичния сектор на Република България

    В условията на световна икономическа криза все по-осъзната и актуална е необходимостта от защита на публичните финансови интереси, чрез ефективно, ефикасно, икономично, законосъобразно и прозрачно управление на обществените ресурси. Прилагането на тези основополагащи принципи в практиката на публичния мениджмънт се постига посредством оптимизиране ...

  • Демокрацията – един актуален мит

    Настоящата студия е опит за един по-критичен поглед към съвременната демокрация, ако тя въобще е реалност. Общественото съзнание е изградило образа ѝ върху идеите от времето на Аристотел до днес. Но задачата е да се погледне и анализира съвременната демокрация от по-различна позиция – тази на митологичнoтo мислене. Налага се изводът, че е ...

  • Банковата ефективност в България през периода 2007-2013 г. : приложение на метода „Анализ на стохастичната граница“ (SFA)

    В настоящото изследване се прилага един нетрадиционен метод за измерване на банковата ефективност – параметричният метод „Анализ на стохастичната граница“ (SFA), с чиято помощ се анализира ефективността на цялата банкова система в България и на отделните групи банки по форма на собственост. Този метод е прилаган в множество изследвания за ...