Изследване на основни модели за организационна промяна в съвременните организации

Автори

Ключови думи
управление на промяната, организационна промяна, про¬мяна, организация, модели за управление на промяната

Резюме
Настоящата статия има за цел да представи необходимостта от организационна промяна в съвременната бизнес организация. За постигането на тази цел, на основата на анализ на литературни източници е направен обзор на някои основни модели за организационна промяна. Обект на статията е класифицирането на моделите за организационна промяна и очертаване на техните основни идеи. Представената разработка има следната структура:

§ Въведение.

§ Необходимост от организационна промяна.

§ Групиране на моделите за организационна промяна: Първа група – Мо-дели за изучаване на организационната промяна; Втора група – Модели за уп-равление на организационната промяна.

§ Заключение.

JEL Класификатор: М12, М54
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Състояние на вътрешния контрол в организациите от публичния сектор на Република България

    В условията на световна икономическа криза все по-осъзната и актуална е необходимостта от защита на публичните финансови интереси, чрез ефективно, ефикасно, икономично, законосъобразно и прозрачно управление на обществените ресурси. Прилагането на тези основополагащи принципи в практиката на публичния мениджмънт се постига посредством оптимизиране ...

  • Банковата ефективност в България през периода 2007-2013 г. : приложение на метода „Анализ на стохастичната граница“ (SFA)

    В настоящото изследване се прилага един нетрадиционен метод за измерване на банковата ефективност – параметричният метод „Анализ на стохастичната граница“ (SFA), с чиято помощ се анализира ефективността на цялата банкова система в България и на отделните групи банки по форма на собственост. Този метод е прилаган в множество изследвания за ...

  • Демокрацията – един актуален мит

    Настоящата студия е опит за един по-критичен поглед към съвременната демокрация, ако тя въобще е реалност. Общественото съзнание е изградило образа ѝ върху идеите от времето на Аристотел до днес. Но задачата е да се погледне и анализира съвременната демокрация от по-различна позиция – тази на митологичнoтo мислене. Налага се изводът, че е ...