Изследване на основни модели за организационна промяна в съвременните организации

Автори

Ключови думи
управление на промяната, организационна промяна, про¬мяна, организация, модели за управление на промяната

Резюме
Настоящата статия има за цел да представи необходимостта от организационна промяна в съвременната бизнес организация. За постигането на тази цел, на основата на анализ на литературни източници е направен обзор на някои основни модели за организационна промяна. Обект на статията е класифицирането на моделите за организационна промяна и очертаване на техните основни идеи. Представената разработка има следната структура:

§ Въведение.

§ Необходимост от организационна промяна.

§ Групиране на моделите за организационна промяна: Първа група – Мо-дели за изучаване на организационната промяна; Втора група – Модели за уп-равление на организационната промяна.

§ Заключение.

JEL Класификатор: М12, М54
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Глобалната инициатива по отчетност

    Представената статия изследва най-популярната и динамично развиващата се структура за отчитане на корпоративната социална отговорност, а именно тази на „Глобалната инициатива по отчетност“ – GRI. Разглеждат се нейната поява и историческо развитие, основните й принципи и използваните показатели за отчитане. На базата на емпирично проучване се ...

  • Управление на мрежовата сигурност на университетски сървър чрез анализ на log файлове

    Цел на настоящата студия е управлението на мрежовата сигурност на университетски сървър чрез анализ на log файлове. Анализът цели откриване на проблеми, свързани с мрежовата сигурност. В теоретичен план са проучени различните методи и средства за анализ на log файлове. Представените методи за анализ на log файлове се представят за първи път в ...

  • Демокрацията – един актуален мит

    Настоящата студия е опит за един по-критичен поглед към съвременната демокрация, ако тя въобще е реалност. Общественото съзнание е изградило образа ѝ върху идеите от времето на Аристотел до днес. Но задачата е да се погледне и анализира съвременната демокрация от по-различна позиция – тази на митологичнoтo мислене. Налага се изводът, че е ...