Състояние на вътрешния контрол в организациите от публичния сектор на Република България

Автори

Ключови думи
публичен сектор, вътрешен контрол, управленска отговорност

Резюме
В условията на световна икономическа криза все по-осъзната и актуална е необходимостта от защита на публичните финансови интереси, чрез ефективно, ефикасно, икономично, законосъобразно и прозрачно управление на обществените ресурси. Прилагането на тези основополагащи принципи в практиката на публичния мениджмънт се постига посредством оптимизиране на управленската отговорност в посока осъществяване на адекватен и ефективен вътрешен контрол.

В настоящата разработка се дискутират въпроси, свързани с необходимостта от контрол при управлението на публичните ресурси и по-конкретно с ролята, мястото, значението и практическото приложение на системите за финансово управление и контрол като ключов механизъм на управлението в организациите от публичния сектор в Република България.

JEL Класификатор: Н83
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Управление на мрежовата сигурност на университетски сървър чрез анализ на log файлове

    Цел на настоящата студия е управлението на мрежовата сигурност на университетски сървър чрез анализ на log файлове. Анализът цели откриване на проблеми, свързани с мрежовата сигурност. В теоретичен план са проучени различните методи и средства за анализ на log файлове. Представените методи за анализ на log файлове се представят за първи път в ...

  • Банковата ефективност в България през периода 2007-2013 г. : приложение на метода „Анализ на стохастичната граница“ (SFA)

    В настоящото изследване се прилага един нетрадиционен метод за измерване на банковата ефективност – параметричният метод „Анализ на стохастичната граница“ (SFA), с чиято помощ се анализира ефективността на цялата банкова система в България и на отделните групи банки по форма на собственост. Този метод е прилаган в множество изследвания за ...

  • Глобалната инициатива по отчетност

    Представената статия изследва най-популярната и динамично развиващата се структура за отчитане на корпоративната социална отговорност, а именно тази на „Глобалната инициатива по отчетност“ – GRI. Разглеждат се нейната поява и историческо развитие, основните й принципи и използваните показатели за отчитане. На базата на емпирично проучване се ...