Корпоративна социална отговорност на българския банков сектор – мисия и бизнес практика

Автори

Ключови думи
търговски банки, корпоративна социална отговорност, банково законодателство, световна финансова криза

Резюме
Като последица от правната регламентация, организацията на банковата дейност и установените бизнес традиции, обществото не рядко третира търговските банки единствено като субекти, абсорбиращи и преразпределящи паричен ресурс с цел финансова изгода за самите тях и техните собственици. Такова възприятие обаче е неприложимо за визията на съвременните банки, които с действията си демонстрират стремеж към хармония със заобикалящата ги социално-икономическа среда и желание да подобрят имиджа си в корпоративната общност. В тази връзка, корпоративната социална отговорност на банките е начин те да интегрират доброволно бизнеса си в националните и международните процеси.

JEL Класификатор: G01, G21, O15
Кодове на научна квалификация:
Страници: 10
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Договорна сила на предприятията за търговия на дребно

    Измененията в договорната сила на търговците са следствие от повишаващото се равнище на концентрация в търговията на дребно посредством увеличаване на площта на физическите търговски обекти, концентрация на електронните магазини и изграждане на търговски вериги, както и чрез ускоряване на процесите на сливане, изкупуване и внедряване на собствени ...

  • Аспекти на съдебната археология

    Статията разглежда аспектите на съдебната археология. Читателят се запознава с дефинирането на различните термини, които са необходими за задълбочено проучване на поставения въпрос. Термини като: археология, съдебна археология, полева археология и антропология се определят в статията. Три различни археологични техники се разглеждат детайлно, като ...

  • Управление на заетия капитал в системата на финансиране на предприятието: теоретико-методични основи

    В статията се обосновава същността на понятията «заемен» и «зает» капитал. Смятаме, че заемният капитал на предприятието характеризира тази част от финансовите ресурси на предприятието, която временно не е задействана в стопанската дейност и може да бъде насочена от него към капиталовия пазар за получаване на допълнителни доходи от инвестиране. ...