Квази-материалните активи на съвременния нео-индустриализъм

Автори

Ключови думи
нематериални активи, капитализация, нео-индустриализъм

Резюме
В този материал авторите отбелязват несъвършенството на съществуващи финансови инструменти, които причиниха финансово-икономическа криза и предполагат, че съществуват и други възможности за компаниите, за да получат допълнителни финансови ресурси.

JEL Класификатор: A10, G30
Кодове на научна квалификация:
Страници: 10
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Личните продажби като елемент на ИМК и влиянието им върху удовлетвореността на потребителите

    В статията са представени личните продажби като елемент от интегрираните маркетингови комуникации. Изведени са предимствата на личните продажби, главно в сравнение с директния маркетинг и насърчаването на продажбите. Анализира се спецификата на личните продажби от гледна точка на комуникационния процес. Доколкото те се явяват едновременно елемент ...

  • Нови измерения на екипния подход

    В студията по концептуално нов начин се изследват измеренията на екипния подход в контекста на новите изисквания. Извеждат се аргументи, които подчертават стратегическата роля на екипа като феномен на груповата динамика. Идентифицират се причините, които налагат използването на екипния модел в социалната практика. Анализират се видовете екипи през ...

  • Номинален БВП и избор на макроикономическата политика: моделът Сейнт Луис

    В настоящата разработка се търси отговор на следния въпрос: Монетаристката или Кейнсианската политика е по-ефективна при настъпилите промени в номиналния БВП в Турция? Прогнозирайки параметрите на създаденият за тази цел модел Сейнт Луис, е изследвана статистическата значимост на получените резултати. Въздействието на промяната на паричното ...