Свободна воля, детерминизъм, либертарианство и австрийската икономика

Автори

Ключови думи
свободна воля, детерминизъм, либертарианството

Резюме
В тази статия се изразява твърдението, че позицията на свободната воля е правилна, а тази на детерминизма е неправилна, и че либертарианството и австрийската икономика са съвместими с първо споменатата, но не и с последната позиция.

JEL Класификатор: B, Z
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • Икономическа ефективност от усъвършенстването на пътната инфраструктура по направлението на транспортните коридори на територията на България

    С настоящото изследване се определя икономическата ефективност за потребителите на пътната инфраструктура при нейното изграждане по направленията на сухопътните трансевропейски транспортни коридори на територията на страната. За целта се изчислява възможната икономия на експлоатационни разходи, чрез използването на метода на сценариите. При първия ...

  • Икономика, базирана на знанието: движещи сили и индикатори

    Идеята за заместването на капитала от знанието като основен източник на прогрес дава основа за развитие на идеята за “икономика, базирана на знанието”. Това е икономика, в която знанието се превръща в доминиращ ресурс точно по същия начин, по който на един предходен етап капиталът е изместил земята като източник на икономическа мощ при прехода от ...

  • Оценка на конкурентоспособността на персонала в търговското предприятие

    Настоящата студия е насочена към изясняване същността на конкурентоспособността на персонала и връзката ù с резултатите от труда на заетите лица. Въз основата на анализ на литературните източници е представена систематизация на възгледите за конкурентоспособността на персонала, факторите на влияние и качествата на персонала, въздействащи ...